Поступак сертификације

Изјава о поштовању непристрасности

Квалитет а.д. је организован и ради као непристрасна, компентна, одговорна организација, тако да код својих клијената обезбеђује потпуно поверење у систем сертификације. О принципима на којима се базира наше пословање можете прочитати у следећем документу:

 

Поступак сертификације система менаџмента

Након увођења система менаџмента у складу са захтевима стандарда, потребно је пријавити се за поступак сертификације. Квалитет а.д., као сертификационо тело, врши се сертификацију већег броја система менаџмента, сертификујемо и појединачне и интегрисане системе менаџмента.

Сви трошкови који се односе на поступак сертификације дефинисани су ценовником и важећим прописима.

Детаљан опис поступка сертификације система менаџмента погледајте у следећем документу: Правилник за сертификацију система менаџмента, а у наставку је краћи опис активности.

Информативни разговор и достављање понуде

Информативни разговор се обавља ради упознавања и представљања поступка сертификације и обавља се телефоном или непосредно. Захтев за понуду се може доставити лично, поштом или електронским путем.

Информативни разговор се може спровести пре добијања понуде, како би се прикупили подаци на основу којих се формира одговарајућа понуда и током разговора се клијенту представља компелтан ток поступка сертификације. Или се може обавити након издавања понуде уколико је клијент доставио поштом или електронским путем потребне податке за издавање понуде.

Подаци потребни за издавање понуде су:

 • Подаци о организацији:
  • назив
  • адреса
  • матични број
  • број запослених по локацијама и списак локација које улазе у обим сертификације
  • обим сертификације
  • врста провере (почетна сертификације, ресертификација, проширење)
  • стандард/стандарди које желите да сертификујете.
 • Подаци о контакт особи:
  • име и презиме
  • функција
  • контакт телефон
  • имејл.

Подношење захтева

Да бисмо почели са процесом сертификације потребно је да попуните следећи образац (попуњени образац подразумева да је издата понуда прихваћена):


Уколико имате било каквих недоумица са попуњавањем овог формулара, ми ћемо Вам помоћи.

Припрема и усаглашавање

Након подношења захтева потврђујемо Вам пријем захтева и приступамо обради и преиспитивању захтева, а Ви сте дужни да нам доставите тражену документацију из захтева (било у електронском облику, било на папиру).

И након прихватања захтева с наше стране у сваком тренутку МОЖЕТЕ ОДУСТАТИ од поступка сертификације, при чему сте дужни да платите стварно настале трошкове до тог тренутка, на основу испостављеног рачуна сертификационог тела Квалитет а.д.

Припрема и усаглашавање реализују се на основу договора са Вама и обухватају:

 • преиспитивање захтева
 • одређивање и усаглашавање састава тима проверавача
 • доставу пословника и остале документације неопходне за спровођење провере.

Провера у фази 1

Оцењивање документације

Оцењивање документације је прелиминарно оцењивање усклађености Ваше документације система менаџмента са захтевима изабраног/изабраних стандарда/модела.

Предоцењивање

Предоцењивање представља посету нашег/наших проверавача Вашој организацији, преглед постојеће документације, обилазак Ваших пословних и/или производних просторија. Предоцењивање, у ствари, представља проверу да ли је Ваша организација спремна за проверу у фази 2. О предоцењивању формирамо извештај који Вам достављамо, у коме се, између осталог, наводе и све наше евентуалне “забринутости” и све области које могу да буду класификоване као неусаглашености приликом провере у фази 2.

Након отклањања свих потенцијалних неусаглашености можемо да приступимо провери у фази 2.

 

Провера у фази 2

Оцењивање

Пре саме провере, ми израђујемо план провере, који Вам и достављамо. Након усаглашавања плана провере са Вама, приступа се самој провери коју обавља тим проверавача на Вашој локацији.

Провера представља прикупљање објективних доказа о степену усаглашености примењених поступака, активности и документације у провераваној организацији, са захтевима изабраног стандарда-модела.

Провера подразумева, између осталог:
 • преглед документације
 • разговор са запосленима
 • посматрање процеса рада итд.

Провера може да се врши за потребе прве сертификације, надзора, проширења обима сертификата и поновне сертификације.

Издавање сертификата

Одлуку о издавању сертификата доноси наша Комисија за сертификацију система менаџмента, уколико резултати спроведене провере потврђују усклађеност са захтевима изабраног стандарда – модела.

За доношење одлуке о издавању сертификата, издавање сертификата и уписивање у “Регистар сертификованих организација” дужни сте да измирите финансијске обавезе настале у поступку провере и сертификације.

На сертификату је могуће да буде одштампан Ваш лого, и пре штампања сертификата исти Вам шаљемо на одобрење.

Надзор и ресертификација

Надзор над сертификованим системом менаџмента може да буде редован и ванредан.

Сертификована организација је у обавези да омогући једном годишње спровођење редовне надзорне провере, на основу обавезе да имаоц сертификата одржава успостављени систем менаџмента. Ванредна надзорна провера врши се у случајевима оправданих приговора на имаоца сертификата или сазнања сертификационог тела Квалитет а.д. да ималац сертификата не испуњава услове под којима му је издат сертификат.

Трошкови надзора обрачунавају се у складу са ценовником и нису урачунати у цену саме сертификације.

 • Прва надзорна провера се обавља најкасније 12 месеци од последњег дана провере у фази 2 и може бити смањеног обима у односу на почетну проверу.
 • Друга надзорна провера се обавља најкасније 24 месеца од последњег дана провере у фази 2 и такође може бити смањеног обима у односу на почетну проверу.
 • Поновна сертификациона провера (ресертификација) обавља се тако да се комплетна активност заврши до истека циклуса трајања сертификата од 3 (три) године. У том тренутку се добија нови сертификат, чиме почиње нови сертификациони циклус од 3 (три) године.

Суспензија и повлачење сертификата

У неким случајевима (и то само када се предузеће чији је систем менаџмента сертификован не придржава правила сертификације или не одржава свој систем менаџмента), може доћи до тога да сертификационо тело Квалитет а.д. мора да суспендује или повуче сертификат.
Сва предузећа којима су сертификати суспендовани или повучени не смеју приликом рекламирања својих производа/услуга да се позивају на сертификацију.