Гасни апарати

Лабораторија за гасне апарате је акредитована од стране АТС.

Произвођачима, трговцима, корисницима гасних кућних апарата или
другим заинтересованим странама, ова лабораторија омогућава проверу
безбедности, поузданости и квалитета производа.

Врсте производа које се испитују

У Лабораторији за гасне апарат се врше испитивања следећих врста производа (потпуни списак се налази у обиму акредитације):

 • штедњаци
 • решои
 • грејне плоче
 • пећнице
 • роштиљи

Услуге које пружа лабораторија

Лабораторија пружа следеће услуге::

 • оцењивање усаглашености гасних апарата за кување у домаћинству према
  стандардима SRPS EN 30-1-1, SRPS EN 30-1-2, SRPS EN 30-1-3, SRPS EN
  30-1-4 у складу са акредитацијом
 • испитивања карактеристика гасних апарата за кување у домаћинству и/или њихових делова
 • развојна испитивања гасних апарата за кување у домаћинству за потребе произвођача
 • контролисање производа

Акредитација

Лабораторија је акредитована за пружање услуга оцењивања усаглашености према Правилнику о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата за следеће поступке:

 • Преглед типа;
 • Декларација усаглашености са типом;
 • Појединачна верификација.

Именовање

Квалитет а.д. је од стране Министарства рударства и енергетике
14.12.2017. именован као тело за оцењивање усаглашености производа према
Правилнику о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата (GAS) :

НАПОМЕНА: Донет је нови Правилник о апаратима на гасовита горива (Сл. гласник РС, 60/2023) који почиње да се примењује 1.7.2024. године.

Додатне информације

Лабораторије Квалитет а.д. су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије које је потписник мултилатералног споразума о признавању акредитације са Европском организацијом за акредитацију (EA), али и потписник IAF MLA са Међународним форумом за акредитацију (IAF) и ILAC MRA споразума са међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC).

Стога су извештаји које издаје Квалитет а.д. основ за стављање CE знака, јер су признати у свим земљама чија су акредитациона тела потписници ових споразума, укључујући све земље Европске уније.