Оверавање мерних уређаја у медицини

Квалитет а.д. Ниш је овлашћено тело за обављање послова оверавања мерних уређаја у медицини и то:

 • манометара крвног притиска,
 • мерних уређаја код електрокардиографа,
 • мерних уређаја као вишефункционалних уређаја за мониторинг пацијената,
 • мерних уређаја код инфузионих и перфузионих пумпи,
 • мерних уређаја код ултразвучних физиотерапеутских уређаја.

Решење о овлашћењу можете видети овде:

Обрасци захтева

Образац Захтева за оверавање (контролисање) мерила и Прилог можете преузети овде:

Квалитет а.д. Ниш је овлашћено тело за обављање оверавање мерила:

 • вага,
 • таксиметара,
 • манометара крвног притиска,
 • мерних уређаја код електрокардиографа,
 • мерних уређај као вишефункционалних уређаја за мониторинг пацијената,
 • мерних уређаја код инфузионих и перфузионих пумпи,
 • мерних уређаја код ултразвучних физиотерапеутских уређаја.

Послови оверавања мерила се обављају у складу са

Републичка административна такса

ПРЕ подношења захтева ОБАВЕЗНО је уплатити Републичку административну таксу према следећем упутству:

 • Сврха уплате: Административна такса
 • Прималац: Буџет Републике Србије
 • Рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: број општине подносиоца захтева (Пр. Ниш Медиана: 05-128)
 • Износ: 380,00 динара
 • Шифра плаћања: 253

Такса се плаћа према броју поднетих захтева, а не према броју уређаја за оверавање. На једном захтеву може бити и више од једног уређаја (на пример: можете поднети један захтев за 10 уређаја и онда је довољно платити једну Републичку административну таксу).

Пре обављање оверавања морате нам доставити доказ о уплати:

 • оригинал уплатнице или оригинал друге стране вирманског налога овереног код банке код које је извршено плаћање,
 • за уплате електронским начином – потврда о извршењу налога по рачуну уплатиоца оверена од подносиоца захтева.