Нејонизујућа зрачења

На основу добијене акредитације јуна 2015. за испитне лабораторије у чијем је обиму и испитивање нивоа излагања људи електричним пољима ниских и високих фреквенција (нејонизујуће зрачење – РА/ТВ предајници, базне станице мобилне телефоније, мреже бежичне комуникације, радари), Квалитет а.д. је 01.10.2015. на основу “Закона о застити од нејонизујућих зрачења” (“Сл. гласник РС”, 36/2009)” од стране Министрства пољопривреде и заштите животне средине добио Овлашћење за обављање следећих послова:

Од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне покрајине Војводине имамо Решење за обављање следећих послова:

Испитивања обављамо за потребе:

 • оператора јавних комуникационих мрежа
  • мобилна телефонија,
  • радиодифузија, и сл.
 • оператора тзв. функционалних радио станица
  • такси удружења,
  • пословни системи и сл.
 • локалних самоуправа
 • грађана

Акредитација

Квалитет а.д. је акредитована лабораторија за широкопојасно и фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у опсегу од 27MHz до 6GHz. То испитивање се односи на:

 • Радио и ТВ пријемнике (AM, FM, DAB, DVB-T)
 • Базне станице за мобилну телефонију (GSM, UMTS, CDMA; W-CDMA, LTE)
 • Мреже бежичне комуникације (WI-FI, WLAN, WIMAX)

Додатна објашњења

Сви уређаји, инсталације или објекти који током свог рада стварају електромагнетно поље су извори нејонизујућег зрачења.

Нејонизујуће зрачење може да буде:

 • нискофреквентно (НФ) у опсегу до 10kHz – потиче од електроенергетских система (трафо-станице, далеководи и сл.), електромоторних погона, итд,
 • високофреквентно (ВФ) у опсегу од 10kHz до 300GHz – потиче од радио/ТВ предајника, базних станица мобилне телефоније (GS, UMTS, LTE), система за бежични пренос података (WiFi, CDMA), радара, функционалних радио веза (полиција, војска, такси,…) и свих осталих система који користе радиофреквенцијски спектар.

Нејонизујуће зрачење не представља опасност за животну средину уколико је његов ниво у оквиру прописаних базичних ограничења заснованих непосредно на утврђеним здравственим ефектима и биолошким показатељима. Ова ограничења су у Републици Србији прецизно регулисана Законом о заштити од нејонизујућих зрачења (Сл.гласник РС бр. 36/2009) и низом подзаконских аката.

Квалитет а.д. у оквиру акредитације, а на основу Решења издатих од стране надлежног Министарства пољопривреде и заштите животне средине, врши испитивање нивоа нејонизујућег зрачења, обраду измерених вредности и израду одговарајуће документације о утицају на животну средину.

Заинтересована физичка и правна лица (појединци, групе грађана, скупштине станара, институције, оператери, локалне самоуправе,…) могу да упуте Захтев за испитивање извора нејонизујућег зрачења на основу којег квалификовани инжењери врше тражена испитивања и израду одговарајућег извештаја.

Законска регулатива