Политика квалитета

Изјава о поштовању непристрасности

Квалитет а.д. је организован и ради као непристрасна, компентна, одговорна организација, тако да код својих клијената обезбеђује потпуно поверење у систем сертификације. О принципима на којима се базира наше пословање можете прочитати у следећем документу:
Изјава о поштовању непристрасностиПолитика квалитета

С обзиром на све већу конкуренцију на домаћем и међународном тржишту, осим цене и рока извршења, квалитет услуга игра одлучујућу улогу. Посебна пажња мора да се посвети реномеу предузећа и испуњењу захтева који су дефинисани важећим законским прописима Републике Србије и стандардима:

 • SRPS ISO/IEC 17025,
 • SRPS ISO/IEC 17065,
 • SRPS ISO/IEC 17020,
 • SRPS ISO/IEC 17021.

 

Заштитни знак нашег предузећа мора да буде високи ниво квалитета услуга, што ће увек уливати велико поверење наших корисника. Руководство се обавезује да ће се старати да сви поступци оцењивања усаглашености производа, сертификације система менаџмента, еталонирања и контролисања производа буду прописани и да се обављају у складу са наведеним стандардима на начин да се не врши дискриминација корисника услуга.

Сви запослени и уговором ангажовани у “Квалитет” а.д. Ниш имају основни задатак да:

 • трајно и доследно пружају услуге високог квалитета;
 • ефикасно и ефективно извршавају послове и радне задатаке прописане и описане у документацији система менаџмента;
 • обезбеде правилну примену процедура и упутстава система менаџмента;
 • раде на унапређењу система менаџмента ажурирањем и усклађивањем докумената са новим издањима референтних докумената, обуком, иновирањем знања и набавком нове мерне и испитне опреме;
 • стално раде на истраживању могућности за пружање нових услуга;
 • обезбеде усаглашеност са захтевима за добијање и одржавање именовања, акредитација и овлашћења;
 • негују коректан однос у организацији и према корисницима услуга.

 

Сврха система менаџмента је стално побољшавање пословања предузећа и унапређење пружања услуга нашим корисницима.

Руководство “Квалитет” а.д. Ниш, а посебно руководилац Обезбеђења квалитета, одговорни су за испуњавање захтева стандарда према којима је предузеће акредитовано, именовано и овлашћено, као и за доследно спровођење захтева за одржавање, непрекидно побољшавање ефективности и унапређење система менаџмента.

Руководство “Квалитет” а.д. Ниш има крајњу одговорност да се стално пружа висок ниво квалитета услуга корисницима и остварује добра инжењерска и професионална пракса.У Нишу, 19. јануара 2022. године

генерални директор
Владимир Вукашиновић