Електронски апарати

Лабораторија за испитивање безбедности електронских апарата и уређаја информационе технологије је акредитована од стране АТС.

Испитивања се обављају према важећим верзијама српскихстандарда SRPS EN 60065 и серије SRPS EN 60950 (које су идентичне са међународним верзијама).

Испитивање према серији стандарда SRPS EN 60950

Према серији стандарда SRPS EN 60950 испитују се уређаји и опрема информационе технологије, као што су:

 • опрема информационе технологије
 • мрежна рачунарска опрема
 • опрема за инфраструктуру телекомуникационе мреже
 • телекомуникациона терминална опрема
 • банкарска опрема
 • машине за обраду података и текста и њима припадајућа опрема
 • електрична и електронска опрема за малопродају
 • електричне и електронске канцеларијске машине
 • поштанска опрема

Испитивање према стандарду SRPS EN 60065

Према стандарду SRPS EN 60065 испитују се аудио, видео и слични електронски апарати, као што су:

 • пријемници и појачавачи звука и/или слике, претварачи сигнала, апарати за напајање
 • електронски музички инструменти и пратећа опрема
 • аудио и/или видео апарати који се употребљавају у образовању
 • видео-пројектори, видео-камере и видео-монитори, опрема за телетекст
 • грамофони и CD-плејери, касетофони и CD-снимачи/резачи
 • позиционери антена
 • апарати за радио-аматере
 • апарати за употребу у алармним системима
 • пријемници у кабловском систему
 • мултимедијални апарати

Врсте испитивања

Сврха примене ових стандарда је да се спрече повреде или штете услед следећих ризика:

 • електричног удара
 • опасности везаних за енергију
 • опасности везаних за топлоту
 • зрачења
 • имплозије
 • механичких опасности
 • хемијских опасности
 • пожара

Додатне информације

Лабораторије Квалитет а.д. су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије које је потписник мултилатералног споразума о признавању акредитације са Европском организацијом за акредитацију (EA), али и потписник IAF MLA са Међународним форумом за акредитацију (IAF) и ILAC MRA споразума са међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC).

Стога су извештаји које издаје Квалитет а.д. основ за стављање CE знака, јер су признати у свим земљама чија су акредитациона тела потписници ових споразума, укључујући све земље Европске уније.