Оверавање таксиметара

Квалитет а.д. Ниш је овлашћено тело за обављање послова оверавања таксиметара.

Решење о овлашћењу можете видети овде.

Образац Захтева за оверавање (контролисање) мерила и Прилог можете преузети овде:

Квалитет а.д. Ниш је овлашћено тело за обављање оверавање мерила:

 • вага,
 • таксиметара,
 • манометара.

Послови оверавања мерила се обављају у складу са

Републичка административна такса

ПРЕ подношења захтева ОБАВЕЗНО је уплатити Републичку административну таксу према следећем упутству:

 • Сврха уплате: Административна такса
 • Прималац: Буџет Републике Србије
 • Рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: број општине подносиоца захтева (Пр. Ниш Медиана: 05-128)
 • Износ: 380,00 динара
 • Шифра плаћања: 253

Такса се плаћа према броју поднетих захтева, а не према броју уређаја за оверавање. На једном захтеву може бити и више од једног уређаја (на пример: можете поднети један захтев за 10 уређаја и онда је довољно платити једну Републичку административну таксу).

Пре обављање оверавања морате нам доставити доказ о уплати:

 • оригинал уплатнице или оригинал друге стране вирманског налога овереног код банке код које је извршено плаћање,
 • за уплате електронским начином – потврда о извршењу налога по рачуну уплатиоца оверена од подносиоца захтева.

Регулатива

Послови оверавања мерила се обављају у складу са Правилником о мерилима (“Сл гласник РС”, 3/2018, 86/2023 – др. правилници, 87/2023 – др. правилник, 90/2023 – др. правилник и 93/2023 – др. правилик).

За све додатне информације у вези оверавања, слободно нас контактирајте.