Сертификација EMC, LVD, MD

За издавање сертификата за следеће групе производа:

поступак је следећи:

Издавање Сертификата о усаглашености

За издавање Сертификата о усаглашености потребно је доставити:

 • захтев на меморандуму (ЗМ) у коме наводите за коју од горе наведених група производа захтевате сертификат, назив тип и произвођача производа-опреме;
 • попуњен образац захтев Z00FO00;
 • EMC, LVD, M испитни извештај (“test report”) или одговарајућу инострану EMC, LVD, MD исправу о усаглашености коју је издало тело акредитовано од стране акредитационог тела из Европске уније или одговарајућу инострану EMC, LVD, MD исправу о усаглашености коју је издало тело које је чланица CB шеме.

Поред ове документације, пожељно је да се пошаље и:

 • декларација/е о усаглашености издата/е од стране произвођача или његовог заступника према вазећој EMC директиви 2014/30/EC, LVD директиви 2014/35/EC, MD директиви 2006/42/EC. у декларацији се, зависно од врсте производа, наводе директиве које се односе на тај производ;
 • uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku.

Уколико нисте у могућности да доставите EMC, LVD, MD “test report”, молимо Вас да контактирате Квалитет а.д. како бисмо утврдили да ли можемо да урадимо потребно оцењивање усаглашености (испитивање) и да израдимо извештаје према хармонизованим стандардима. У том случају би било потребно да се достави узорак/узорци.

Издавање Сертификата о прегледу типа

За издавање Сертификата о прегледу типа (изадаје се само за машине из прилога IV Правилника о безбедности машина ) потребно је доставити:

 • Захтев на меморандуму или путем е-маила у коме наводите врсту и тип производа, као и назив произвођача
 • Попуњен и оверен образац захтев Z00FO00
 • Декларацију/е о усаглашености издату/е од стране произвођача или његовог заступника према вазећој Директиви 2006/42/EC
 • Сертификат о прегледу типа издат од Нотификованог тела Европске уније или сертификационог тела акредитованог од акредитационог тела потписника EA MLA споразума
 • Упутство за руковање на српском језику.

Детаљније о поступку издавања Сертификата:

 1. Поднесите захтев путем е-маила или на Вашем меморандуму који треба да садржи податаке о Вашој фирми (назив, контакт особу, е-маил, телефоне, ПИБ), али и врсту и тип производа за који желите сертификат, као и назив произвођача. Такође, потребно је да наведете и групу производа за коју желите сертификат: EMC, LV, MD;

 2. попуните формулар појединачног захтева (који можете преузети овде) за сваки производ/групу производа за који желите издавање сертификата;

 3. доставите испитне извештаје на основу којих је издата декларација о усаглашености;

 4. пожељно је да доставите Декларацију о усаглашености (оригинал или оверену фотокопију) за сваки производ/групу производа издату од стране произвођача или његовог заступника према важећој EMC директиви (2014/30/EU) и/или LVD директиви (2014/35/EU) и/или MD (Директиви за машине 2006/42/EC).
  Пример изгледа Декларације можете видети у следећем документу (преузето из стандарда SRPS ISO/IEC 17050-1): Пример Декларације;

 5. пожељно је да доставите и Упутство за руковање на страном и/или српском језику, у зависности од врсте производа;

 6. доставите осталу техничку документацију за коју сматрате да је од значаја.

Упозоравамо Вас да се и у “Правилнику о електромагнетској компатибилности” у члану 12. наводи:
“Приликом испоруке на тржишту, апарат прате информације о свим посебним мерама које је неопходно предузети приликом склапања, инсталирања, одржавања или употребе апарата, како би било обезбеђено да, када се стави у употребу, апарат испуњава битне захтеве из тачке 1. Прилога 1 овог правилника.
Ако апарат не испуњава битне захтеве из тачке 1. Прилога 1 овог правилника за употребу у стамбеном окружењу, ово ограничење употребе јасно се назначава у информацијама из става 1. овог члана и, ако је одговарајуће, на амбалажи тог апарата.
Упутства која прате апарат приликом испоруке на тржишту садрже и све потребне информације које омогућавају употребу апарата у складу са његовом предвиђеном наменом.”

Уколико имате било каквих недоумица, контактирајте нас, па ћемо Вам помоћи и око подношења захтева и осталог горе наведеног.

Појединачни захтев треба да садржи следеће податке:

Обавезни подаци::

 • Подносилац захтева: подаци о фирми која подноси пријаву, назив фирме, адреса и подаци за контакт телефон и е-маил, ако постоје;
 • Подаци о производу: назив производа (нпр. фрижидер, телевизор, штампач…); тип/модел (типска ознака производа и ознаке припадајућих модела);
 • Произвођач: назив, земља, град и адреса произвођач;
 • Трговачка марка (наводи се само ако постоји).

Опционо:

 • Остали подаци: Уписује се број извештаја о испитивању (“test report”), датум издавања и назив лабораторије која га је издала, а на основу кога се тражи издавање сертификата.