РиТТ потврде – детаљне информације

Документа потребна за издавање РиТТ Потврда

За издавање Потврда о усаглашености према Правилнику о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми (“РиТТ опрема”) потребно је доставити:

 • Попуњен и оверен зехтев за издавање потврде према Правилнику за РиТТ опрему (У захтеву постоје поља која су обавезна и она морају бити попуњена, у супротном захтев се сматра некомплетним).
  Формулар појединачног захтева можете преузети овде

Важна напомена: На другој страни захтева се налази Уговор који треба да потпишете и оверите печатом само први пут када шаљете захтев за издавање потврде према РиТТ правилнику и да нам пошаљете и ораигинал поштом. Без потписаног Уговора Квалитет а.д .неће бити у могућности да Вам изда тражене документе.

 • Declaration of conformity издата од стране произвођача са наведеном директивом 1999/5/ЕC или 2014/53 и стандардима које се односе на RF спектар, EMC, Safety.

  Обавезно: За издавање Потврде о усаглашенсоти потребно је да доставите Декларацију оверену печатом и потписом овлашћеног лица из Ваше фирме и то у електронском облику приликом подношења захтева маилом, а тај оверени оригинал нам доставите поштом.

 • Испитне извештаје (test report) према хармонизованим стандардима који ус наведени у Declaration of conformity издатој од стране произвођача:

  • RF test report према стандардима из Декларације за RF спсктар
  • EMC test report према стандардима из Декларације за EMC
  • Safety test report према стандардима из Декларације за Safety
  • Test report према стандардима који се односе на ограничења излагања људи електромагнетским пољима
 • Идејни пројекат, производне нацрте и списак компонената и других саставних делова (уколико постоји).

 • Описе и објашњења потребна за разумевање наведених производних шема и нацрта за рад уређаје (уколико постоје):

  • списак хармонизованих стандарда који су примењени у потпуности или делимочно, а када хармонизовани стандарди не постоје или нису применљиви, описе и обајшњења решења на основу којих је остварено да битни захтеви из члана 4. овог Правилника буду испуњени
  • резултате спроведених прорачуна, испитивања и др.
  • извештаје о обављеним испитивањима и мерењима

Напомена: Према Правилнику подносилац захтева може бити само правно лице регистровано на територији Републике Србије!

Уколико имате било каквих недоумица у вези било чега горе наведеног или око попуњавања и подношења захтева, молимо да нас контактирате.

Додатне напомена у вези издавања Потврда о усаглашености

За издавање Потврде о усаглашености потребно је да на Вашем меморандуму или путем имејла поднесете захтев који мора да садржи: пословно име, адресу, матични број, ПИБ, податке за контакт (имејл, телефон, факс).

Уколико за опрему за коју подносите захтев већ имате EMC и/или LVD потврду издату од стране Квалитет а.д., молимо да то нагласите, јер ћемо у том случају моћи да Вам умањимо цену за издавање РиТТ Потврде, а и сам поступак издавања може краће да траје.

Према члану 5. Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржаја исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености уз подношење захтева обавезни сте да потврдите да захтев за оцењивање усаглашености према захтеву из Правилника о РиТТО није поднет другим именованом телу или да је код другог именованог тела захтев повучен.

Обавештење Министарства спорљне и унутрашење трговине и телекомуникација.

Према члану 18. Правилника подносилац захтева може да буде произвођач, његов заступник или увозник, ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије!

Према члану 3, став 1, тачка 2, заступник је правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији, односно физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији, које је произвођач писмено овластио да за његов рачун предузима радње из овлашћења, а у вези са стављањем производа на тржите Републике Србије.

Уколико сте заступник произвођача, потребно је да доставите и писмено овлашћење за заступање издато од стране произвођача.

За сваки уређај за који захтевате Потврду потребно је да попуните Формулар појединачног захтева.

Код првог подношења захтева за издавање РиТТ Потврда обавезно је да нам доставите у папирном облику ДВА ПРИМЕРКА ОВЕРЕНОГ типског Уговора о оцењивању усаглашености, који се налази на другој страни овог формулара. Након овере од стране Квалитет а.д., један примерак ће Вам бити враћен.

Правилник о РиТТ опреми

Министарство културе, информисања и информационог друштва (као правни претходних садашњег Министарства трговине, туризма и телекомуникација) је 2012. године донело Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми који је објављен у “Службеном гласнику РС” број 11/2012 од 14.02.2012. године (у даљем тексту: Правилник о РиТТ). Правилник о РиТТ је ступио на снагу 22.02.2012. године, а примењује се од 1. јуна 2012. године.

Њиме је прописано да је за одређене групе производа неопходно прибављање Потврде или Изјаве о усаглашености (у даљем тексту: Исправе о усаглашености) да би се могли ставити у употребу у Републици Србији.

Правилник имплементира Директиву 1999/05/EC Европске уније о радио опреми и телекомуникационој термалној опреми и уводи нови систем оцењивања усаглашености за РиТТ опрему у складу са европским регулаторним оквиром и праксом.

Како је 2014. године донета нова Директива 2014/53/EU која замењује претходну из 1999. године, очекује се де ће и та нова ускоро бити транспонована у наше законодавство.

Решењем Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација број 345-01-00244/2013-07 од 22.10.2013. Квалитет а.д. је именован за тело за оцењивање усаглашености према овом Правилнику.

Списак српских стандарда који се односе на РиТТ опрему.

На коју се опрему примењује Правилник о РиТТ

Члан 2 Правилника о РиТТ наводи да се он примењује на РиТТ опрему, као и на медицинске уређаје и активне медицинске имплантате који за свој рад употребљавају радио-таласе, као и на уређаје који се, као саставни делови или комплетни уређаји уграђују у возила.

Овај Правилник се НЕ примењује на:

 • РиТТ опрему коју употребљавају радиоаматери, осим радиоаматерске опреме која је доступна на тржишту;
 • РиТТ опрему која је намењена поморским и ваздухопловним радио-комуникацијама, а која је предмет посебних прописа;
 • радио и телевизијске пријемнике намењене искључиво за пријем радио и телевизијских програма;
 • РиТТ опрему коју искључиво за своје потребе користе државни органи надлежни за послове одбране, за унутрашње послове и Безбедносно-информативна агенција.

Опрема за коју је Квалитет а.д. именован за издавање Потврда

Прама Решењу о именовању и Решењу о именовању за мобилне телефоне и сличну опрему Квалитет а.д. може да издаје Потврде за следећу опрему:

 • Уређаји информационе технологије
 • Мобилни телефони, корисничка опрема и други уређаји који користе дигиталне ћелијске радио-комуникационе системе и раде под контролом мреже
 • Спољашњни уређаји за напајање мобилних телефона
 • Индустријски, научни и медицински (ISM) радиофреквенцијски уређаји
 • Уређаји кратког домета (SRD):
  • неспецифицирани
  • SRD за налажење и праћење
  • широкопојасне бежичне мреже за пренос података
  • SRD за радиодетерминацијске примене
  • SRD за аларме
  • SRD за управљање моделима
  • SRD са иднуктивном применом
  • радио микрофоне и слушне апарате
  • радио фреквенцијске системе за идентификацију (RFID)
  • активне медицинске имплатанте и придружене периферне уређаје
  • бежична примена у здравству
  • уређаји информационе технологије
  • SRD за бежичне аудио примене