Гасни апарати

Квалитет а.д. Ниш је именовано тело за обављање оцењивања усагалашености гасних апарата, а Решење о именовању можете видети овде .

Поступци оцењивања усаглашености гасних апарата

Квалитет а.д. Ниш обавља оцењивања усаглашености гасних апарата према поступцима описаним у наведном Правилнику:

  • Преглед типа,
  • Декларација о усаглашености са типом,
  • Појединачна верификација.

Преглед типа је поступак по коме произвођач или његов заступник доставља пројектну документацију описану у Прилогу 4 Правилника и узорак/е гасног апарата из производње који је означен типом. Тип може обухватити више модела ако се они не разликују у техничким карактеристикама. Квалитет а.д. Ниш спроводи поступак прегледом пројектне документације, проверава да ли је тип израђен у складу са документацијом и ради потребна испитивања и прегледе да би се утврдило да ли производ испуњава битне захтеве правилника. У случају када тип производа испуњава битне захтев правилника издаје се Сертификат о прегледу типа који важи 5 година. Подносилац захтева мора да обавести Квалитет а.д. Ниш о свим изменама одобреног типа које би могле да утичу на усаглашавање са битним захтевима. Ако су измене такве природе да утичу на усаглашеност са битним захтевима, Квалитет а.д. ради потребне провере и издаје допуну основном Сертификату о прегледу типа. Поседовање Сертификата о прегледу типа није довољан услов да се на производима постави Српски знак усаглашености, већ се мора применити и други поступак – Декларација о усаглашености са типом.

Декларација о усаглашености са типом је део поступка којим произвођач у писаној форми изјављује да су гасни апарати које производи усаглашени са типом за који је издат Сертификат о прегледу типа. Декларација о усаглашености може да обухвати један или више гасних апарата. На основу Сертификата о прегледу типа и декларације произвођач поставља знак усаглашености на гасне апарате који мора да садржи наш јединствени идентификациони број Именованог тела (И005). Квалитет а.д. Ниш врши ненајављење провере о трошку произвођача или његовог заступника (у складу са важећим ценовником) одговарајућег броја гасних апарата (зависно од броја произведених) на месту производње у роковима од највише годину дана или чешће. Квалитет а.д. Ниш издаје Извештај о провери који садржи испитивања усаглашености са битним захтевима правилника и Потврду о усаглашености са типом која важи годину дана. Уколико један или више гасних апарата не испуњавају битне захтеве правилника, Квалитет а.д. Ниш издаје Извештај о провери са резултатима и јасно назначеним одступањима од битних захтева правилника. Произвођач је обавезан да на гасним апаратима које је произвео отклони узроке који су довели до неусаглашености и о томе обавестити Квалитет а.д. Ниш, који ће као Именовано тело извршити ненајвљену проверу о трошку произвођача или његовог заступника. Уколико производи задовољавају битне захтеве правилника Квалитет а.д. Ниш издаје Потврду о усаглашености са типом.

Појединачна верификација је поступак који се спроводи на захтев произвођача или његовог заступника на основу кога Квалитет а.д. Ниш врши преглед гасног/их апарата и пројектну документацију описану у Прилогу 4 правилника и обавља одговарајућа испитивања ради утврђивања усаглашености са битним захтевима Правилника. Уколико серија гасни апарат/и задовољи/е битне захтеве правилника Квалитет а.д. Ниш издаје Сертификат о усаглашености за појединачну верификацију, без навођења рока важности јер се ради о конкретном/им производу/има. На основу издатог сертификата произвођач или његов заступник издаје писану Декларацију о усаглашености и обележава гасни/е апарат/е знаком усаглашености који садржи и наш јединствени индентификациони број Именованог тела (И005).

Регулатива

Послови оцењивања усгалашености гасних апарата се обављају у складу са Правилником о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата (Сл. гласник РС, 41/2015).

НАПОМЕНА: Донет је нови Правилник о апаратима на гасовита горива (Сл. гласник РС, 60/2023) који почиње да се примењује 1.7.2024. године.

Квалитет а.д. је од стране Министарства рударства и енергетике 14.12.2017. именован као тело за оцењивање усаглашености гасних апарата:

За све додатне информације у вези оцењивања усаглашености гасних апарата, слободно нас контактирајте.