EMC испитивања

Лабораторија за електромагнетску компатибилност (EMC) је акредитована од стране АТС. Акредитација потврђује независност и компетентност лабораторије у пружању услуга испитивања и развоја производа коришћењем модерне опреме према захтевима стандарда и техничких спецификација.

Дугогодишње искуство у области електромагнетске компатибилности омогућава Лабораторији да пружа:

 • услуге развојних испитивања
 • услуге разјашњавања захтева стандарда произвођачима за потребе развоја нових производа
 • услуге завршних испитивања за стављања CE знака на производе

Испитивања се обављају према важећим верзијама српских стандарда који су идентични са међународним EN, односно IEC стандардима.

Испитне извештаје које издаје Лабораторија су признати у свим земљама ЕУ и омогућују пласман вашег производу на било које тржиште. Стога су извештаји које издаје Квалитет а.д. основ за стављање CE знака, јер су признати у свим земљама чија су акредитациона тела потписници ових споразума, укључујући све земље Европске уније.

Наше вишегодишње искуство у испитивању електротехничких производа омогућава пружање брзе и ефикасне услуге у модерно опремљеној испитној лабораторији, са стручно оспособљеним кадром.

Сва испитивања (од фазе развоја, анализе, пред-испитивања, све до завршних испитивања за потребе стављања CE знака на производе) можете урадити ефикасно и економично на једном месту.

Врсте испитивања

Законски оквир за испуњење услова у погледу електромагнетске компатибилности регулисан је директивама 2014/30/EU и 2004/108/EC, а у Републици Србији сагласно Правилнику о електромагнетској компатибилности.

Лабораторија за електромагнетску компатибилност обавља комплетну услугу следећих испитивања:

 • EMC испитивање по захтевима регулисаним основним, генеричким и стандардима за групе производа у оквиру националних стандарда и интернационалних IEC/EN стандарда
 • Мерење кондуктивних електромагнетских сметњи (методама: вештачке мреже AMN, мреже за стабилизацију импедансе ISN, напонске сонде, струјне сонде, испрекидане сметње)
 • Мерење зрачених електромагнетских сметњи (Loop антена, Семи-анехоична просторија, Отворено испитно место – OATS)
 • Мерење емисије хармоника струје
 • Мерење промена напона, флуктуације напона и фликера у јавним системима нисконапонског напајања
 • Испитивање имуности не електростатичка пражњења
 • Испитивање имуности на зрачено, радиофреквенцијско електромагнетско поље
 • Испитивање имуности на брзе тразијенте/рафале
 • Иситивање имуности на напонске ударе
 • Испитивање имуности на кодукционе сметње изазване зраченим RF пољима
 • Испитивање имуности на магнетска поља мрежне фреквенције
 • Испитивање имуности на пулсно магнетско поље
 • Испитивање имуности на пропаде, кратке прекиде и варијације напона
 • Испитивање имуности ниских фреквенција на хармонике и међухармонике, укључујући и мрежну сигнализацију на приступном месту наизменичног напајања

Уређаји који су предмет испитивања

На основу референтних испитивања, могуће је утврдити усаглашеност уредјаја или система као што су:

 • уређаји информационе технологије
 • индустријски, научни и медицински уређаји
 • кућни апарати
 • електрични апарати
 • електричне светиљке

и слични уређаји.

Укратко о електромагнеској компатибилности

Електромагнетска компатибилност је способност уређаја или система да функционише на задовољавајући начин у свом електромагнетском окружењу, а да при том не проузрокује недозвољене електромагнетске сметње другом уређају или систему у том окружењу.

Циљеви испитивања електромагнетске компатибилности јесу утврђивање:

 • нивоа емисије
 • нивоа имуности уређаја

Електромагнетска емисија је процес којим извор – уређај или систем емитује електромагнетску енергију у околни простор путем зрачења или кондукционо, помоћу каблова.

Електромагнетска имуност је способност уређаја или система да у присуству електромагнетске сметње ради без погоршања њених карактеристика или уз допуштене деградације на начин дефинисан стандардима за електромагнетску компатибилност.