Оверавање вага

Еталонирање и баждарење вага

У индустрији где је мерење тачности и поузданости кључно, еталонирање и баждарење вага су процеси од суштинског значаја. Ови поступци омогућавају да ваше ваге остану тачне и поуздане током времена, што је кључно за осигурање квалитета производа и усаглашености са прописима.

Шта је еталонирање вага?

Еталонирање вага је процес подешавања ваге како би се осигурала тачност мерења. Овај процес подразумева поређење резултата мерења ваше ваге са познатим стандардом (еталоном). Ако постоје одступања у резултатима, врше се подешавања како би се вага довела у склад са стандардом. Ово осигурава да ваша вага пружа прецизне резултате мерења.

Etaloniranje i baždarenje vaga
Image by Xvect intern on Freepik

Зашто је баждарење вага важно?

Баждарење вага је процес верификације тачности и поузданости ваше ваге. Током овог процеса, овлашћени инспектор проверава перформансе ваше ваге и издаје сертификат који потврђује да је вага у складу са прописима и стандардима. Баждаренеје вага је обавезно у многим индустријама како би се осигурала усаглашеност са прописима и осигурала квалитет производа.

Предности еталонирања и баждарења вага

Тачност мерења: Еталонирање и баждарења вага осигуравају тачност мерења, што је кључно за осигурање квалитета производа и усаглашености са прописима.

Поузданост: Прецизно подешене и баждарене ваге пружају поуздане резултате мерења, што смањује ризик од грешака и побољшава ефикасност процеса.

Усаглашеност са прописима: Баждарења вага је обавезно у многим индустријама како би се осигурала усаглашеност са прописима и стандардима.

Побољшана репутација: Коришћење прецизних и поузданих вага са сертификатом баждарења може побољшати репутацију ваше компаније и повећати поверење купаца.

Еталонирање и баждарења вага су кључни процеси у индустрији где је тачно мерење од суштинског значаја. Ови поступци осигуравају да ваше ваге остану тачне, поуздане и у складу са прописима. Инвестирање у еталонирање и баждарења вага може имати позитиван утицај на квалитет производа, ефикасност процеса и репутацију ваше компаније.

Квалитет а.д. Ниш - Оверавање вага

Квалитет а.д. Ниш је овлашћено тело за обављање послова оверавања таксиметара.

Решење о овлашћењу можете видети овде.

Образац Захтева за оверавање (контролисање) мерила и Прилог можете преузети овде:

Квалитет а.д. Ниш је овлашћено тело за обављање оверавање мерила:

 • вага,
 • таксиметара,
 • манометара.

Послови оверавања мерила се обављају у складу са

Републичка административна такса

ПРЕ подношења захтева ОБАВЕЗНО је уплатити Републичку административну таксу према следећем упутству:

 • Сврха уплате: Административна такса
 • Прималац: Буџет Републике Србије
 • Рачун: 840-742221843-57
 • Број модела: 97
 • Позив на број: број општине подносиоца захтева (Пр. Ниш Медиана: 05-128)
 • Износ: 380,00 динара
 • Шифра плаћања: 253

Такса се плаћа према броју поднетих захтева, а не према броју уређаја за оверавање. На једном захтеву може бити и више од једног уређаја (на пример: можете поднети један захтев за 10 уређаја и онда је довољно платити једну Републичку административну таксу).

Пре обављање оверавања морате нам доставити доказ о уплати:

 • оригинал уплатнице или оригинал друге стране вирманског налога овереног код банке код које је извршено плаћање,
 • за уплате електронским начином – потврда о извршењу налога по рачуну уплатиоца оверена од подносиоца захтева.

Регулатива

Послови оверавања мерила се обављају у складу са Правилником о мерилима (Сл. гласник РС, 3/2018).

За све додатне информације у вези оверавања, слободно нас контактирајте.