Често постављана питања

Питање:

Шта је потребно за добијање документа о усаглашености?

Одговор:

За издавање документа о усаглашености потребно је доставити:

  • Захтев на меморандуму (ЗМ) у коме наводите по ком правилнику захтевате потврду, назив, тип и производјача производа-опреме.
  • Попуњен и оверен образац З00ФО00 који се налази овде.
  • Декларацију/е о усаглашености издату/е од стране производјача или његовог заступника према вазецој EMC (Директиви за Електромагнетску компатибилност 2014/30/EC), LVD (Директиви за нисконапонску опрему 2014/35/EC) и MD (директиви за машине 2006/42/EC). У декларацији се зависно од врсте производа наводе директиве које се односе на тај производ.
  • Испитни известај (test report) или сертификат издат од нотификованог тела које је уписано у NANDO базу. Уколико нема расположивих извештаја о испитивању, Квалитет а.д за производе за које има акредитацију и именовање, на захтев клијента може урадити потребна испитивања и известаје по хармонизованим стандардима.
  • Упутство за руковање на српском језику.

Питање:

Када се шаље Изјава о идентичности?

Одговор:

Код подношења захтева мора се водити рачуна да су подаци о производу наведени у приложеним документима истоветни. Уколико има разлике у подацима мора да се достави и Изјава о идентичности издата од стране произвођача да се ради о истом производу, а да је разлика настала нпр. због нове робне марке, измена које нису битне за усаглашеност производа са испитаним и слично.

Питање:

Шта ако не могу да добијем Извештај о испитивању (Test Report)?

Одговор:

Уколико нема расположивих извештаја о испитивању, Квалитет а.д за производе за које има акредитацију и именовање, на захтев клијента може урадити потребна испитивања и извештаје по хармонизованим стандардима. У том случају потребно је доставити узорак/ке и документацију како је наведено испод. Уколико производи испуњавају захтеве хармонизованих стандарда Квалитет а.д. ће издати одговарајућу потврду или изјаву о усаглашености. Потребна документација за испитивање:

  • електричну шему производа
  • монтажну шему производа
  • списак уграђених саставних делова
  • узорак или више узорака ако се то захтева стандардом