Квалитет а.д.

Акционарско друштво за испитивање квалитета

Нејонизујуће зрачење

Испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења, систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини

РиТТ опрема

Детаљније информације о издавању РиТТ Потврда о усаглашености можете видети у овој секцији

Системи менаџмента

Сертификација према стандардима SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 45001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 13485, SRPS EN ISO 22000 и другим, као и HACCP система

Претрага издатих потврда и сертификата

Преглед и претрага издатих Потврда о усаглашености према жељеним критеријумима

EMC, LVD, MD

Сертификовање прозивода према EMC, LVD и везбедности машина (MD)

Метрологија

Еталонирање (“калибрација”) мерила електричних величина

Испитивања уређаја на чврста горива

Испитивања: штедњака, уређаја за грејање простора, котлова, уређаја са акумулацијом топлоте…

Електромагнетска компатибилност (EMC)

Развојна и завршна испитивања електромагнетске компатибилности производа

Испитивање безбедности

Апарати за игре на срећу, светиљке, противпожарне централе, саставни делови…

Електромедицински уређаји

Испитивање безбедности уређаја и система, стоматолошких радних места, стерилизатора…

О нама

Србија, 18110 Ниш

Булевар Светог цара Константина 82-86

ПАК 703630

Тел.: 018 550 766, 550 624

Радно време са клијентима:
од 8 до 14 h, петком од 8 до 13 h

остали подаци…

Све заинтересоване стране имају право на подношење приговора или жалби на било који сегмент нашег рада путем e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs
или било којим другим писаним путем, а начин поступања по приговорима и жалбама можете погледати овде.