Klijenata

Kvalitet a.d. održava registar važećih sertifikacija koji je javno dostupan i može se dobiti na pisani zahtev (u bilo kom obliku: e-mail, faks, pismo...) bilo koje zainteresovane strane.

Takođe, na zahtev bilo koje strane, Kvalitet a.d. dostavlja informaciju o statusu sertifikacije sistema menadžmenta bilo kog klijenta, i to da li je sertifikacija aktivna, suspendovana, povučena ili redukovana.

Registar sertifikovanih klijenata sistema menadžmenta