Akreditacija

Kvalitet a.d. vrši sertifikaciju sistema menadžmenta prema

 • SRPS ISO 9001:2015
  Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS)
 • SRPS ISO 14001:2015
  Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)
 • SRPS ISO 45001:2018
  Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
 • SRPS OHSAS 18001:2008
  Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu (OHSAS)
 • SRPS EN ISO 22000:2007
  Sistemi menadžmenta bezbednošcu hrane (FSMS)
 • CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 HACCP
 • SRPS EN ISO 13485:2017
  Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom(MD-QMS)
 • SRPS ISO/IEC 27001:2014
  Sistemi menadžmenta bezbednošcu informacija (ISMS)
 • SRPS ISO 22301:2014
  Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS)


Obim akreditacije

Kvalitet a.d. je AKREDITOVANA organizacija za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta prema standardu SPRS ISO 17021-1:2015 od strane ATS (Akreditacionog tela Srbije).

Akreditacijom je potvrdena kompetentnost i nepristrasnost rada sertifikacionog tela Kvalitet a.d.

Sertifikacija sistema koji su van obima akreditacije se obavlja po identičnim postupcima kao i onih koji su pod akreditacijom, poštujuci principe kompetentosti, nepristrasnosti i objektivnosti.

Za standard SRPS ISO 13485:2017

Glavna tehnička oblast Tehnička oblast Kategorija proizvoda u okviru tehničkih oblasti
Neaktivna medicinska sredstva Opšta neaktivna i neimplantabilna medicinska sredstva
 • Neaktivna sredstva za anesteziju, hitne slučajeve i intenzivnu negu
 • Neaktivna sredstva za injektiranje, infuziju, transfuziju i dijalizu
 • Neaktivna ortopetska i sredstva za rehabilitaciju
 • Neaktivna oftalmološka sredstva
 • Neaktivni instrumenti
 • Neaktivna medicinska sredstva za dezinfekciju, čišćenje, ispiranje
Sredstva za negu rana
 • Zavoji i sredstva za uvijanje rana
 • Druga medicinska sredstva za negu rana
Neaktivna dentalna sredstva i pribor
 • Neaktivna dentalna sredstva/ oprema i instrumenti
 • Dentalni implanti
Druga neaktivna medicinska sredstva koja nisu napred navedena
 • Neaktivna gastroenterološko-urološka medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu
 • Opšta hirurška medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu
In-vitro dijagnostička medicinska sredstva (IVD) Reagensi i proizvodi reagenasa, kalibratori i kontrolni materijali za:

 • Kliničku hemiju
 • Imunohemiju (Imunologija)
 • Hematologiju/Hemostaza/ Imunohematologiju
 • Mikrobiologiju
 • Imunologiju infekcija
 • Histologiju/Citologiju
 • Genetičko ispitivanje
Delovi ili usluge Komponenete Električne komponente, pričvršćivači, oblikovane sirovine, obrađene sirovine i oblikovana plastika
PodsklopoviElektronski podsklopovi, mehanički podsklopovi napravljeni prema crtežima i/ili radnim instrukcijama
Za standard SRPS ISO 14001:2015

Oblast br. * Opis ekonomskog sektora/aktivnosti NACE Rev. 2 Code
17 Osnovni metali i standardni metalni proizvodi 24 izuzev 24.46, 25 izuzev 25.4, 33.11
18 Mašine i mašinski uređaji 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19 Električni i optički uređaji 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
28 Gradjevinarstvo 41, 42, 43
29 Trgovina na veliko i trgovina na malo; Popravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 45, 46, 47, 95.2
34 Inženjerske usluge 71, 72, 74 izuzev 74.2 i 74.3
* Napomena: Identifikacija oblasti se zasniva na IAF ID 1:2014.Za standarde SRPS ISO 45001:2018 i SRPS OHSAS 18001:2008

Oblast br. * Opis ekonomskog sektora/aktivnosti NACE Rev. 2 Code
17 Osnovni metali i standardni metalni proizvodi 24 izuzev 24.46, 25 izuzev 25.4, 33.11
18 Mašine i mašinski uređaji 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19 Električni i optički uređaji 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
28 Gradjevinarstvo 41, 42, 43
29 Trgovina na veliko i trgovina na malo; Popravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 45, 46, 47, 95.2
34 Inženjerske usluge 71, 72, 74 izuzev 74.2 i 74.3
* Napomena: Identifikacija oblasti se zasniva na IAF ID 1:2014.Za standard SRPS ISO 9001:2015

Oblast br. * Opis ekonomskog sektora/aktivnosti NACE Rev. 2 Code
3 Prehrambeni proizvodi, pića i duvan 10, 11, 12
4 Tekstil i tekstilni proizvodi 13, 14
6 Drvo i proizvodi od drveta 16
7 Celuloza, papir i proizvodi od papira 17
9 Štamparska delatnost 18
14 Guma i proizvoda od plastike 22
15 Nemetalni mineralni proizvodi 23 izuzev 23.5 i 23.6
16 Beton, cement, kreč, gips i dr. 23.5, 23.6
17 Osnovni metali i standardni metalni proizvodi 24 izuzev 24.46, 25 izuzev 25.4, 33.11
18 Mašine i manšinski uređaji 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19 Električni i optički uređaji 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
23 Proizvodnja na drugom mestu nepomenuta 31, 32, 33.19
27 Snabdevanje vodom 35.3, 36
28 Građevinarstvo 41, 42, 43
29 Trgovina na veliko i trgovina na malo; Popravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 45, 46, 47, 95.2
31 Saobraćaj, skladištenje i veze 49, 50, 51, 52, 53, 61
33 Informacione tehnologije 58.2, 62, 63.1
34 Inženjerske usluge 71, 72, 74 izuzev 74.2 i 74.3
35 Ostale usluge 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82
36 Državna uprava 84
39 Ostale društvene usluge 37,38.1.38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96
* Napomena: Identifikacija oblasti se zasniva na IAF ID 1:2014.