Gasni aparati

Kvalitet a.d. Niš je imenovano telo za obavljanje ocenjivanja usaglašenosti gasnih aparata.

Rešenje o imenovanju možete videti ovde .


Obrazac Zahteva za ocenjivanje usaglašenosti gasnih aprata možete preuzeti ovde:

  Zahtev na srpskom za ocenjivanje usaglašenosti gasnih aprata,
  Zahtev na srpskom za ocenjivanje usaglašenosti gasnih aprata.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti gasnih aparata

Kvalitet a.d. Niš obavlja ocenjivanja usaglašenosti gasnih aparata prema postupcima opisanim u navednom Pravilniku:

  • Pregled tipa,
  • Deklaracija o usaglašenosti sa tipom,
  • Pojedinačna verifikacija.

Pregled tipa je postupak po kome proizvođač ili njegov zastupnik dostavlja projektnu dokumentaciju opisanu u Prilogu 4 Pravilnika i uzorak/e gasnog aparata iz proizvodnje koji je označen tipom. Tip može obuhvatiti više modela ako se oni ne razlikuju u tehničkim karakteristikama. Kvalitet a.d. Niš sprovodi postupak pregledom projektne dokumentacije, proverava da li je tip izrađen u skladu sa dokumentacijom i radi potrebna ispitivanja i preglede da bi se utvrdilo da li proizvod ispunjava bitne zahteve pravilnika. U slučaju kada tip proizvoda ispunjava bitne zahtev pravilnika izdaje se Sertifikat o pregledu tipa koji važi 5 godina. Podnosilac zahteva mora da obavesti Kvalitet a.d. Niš o svim izmenama odobrenog tipa koje bi mogle da utiču na usaglašavanje sa bitnim zahtevima. Ako su izmene takve prirode da utiču na usaglašenost sa bitnim zahtevima, Kvalitet a.d. radi potrebne provere i izdaje dopunu osnovnom Sertifikatu o pregledu tipa.

Posedovanje Sertifikata o pregledu tipa nije dovoljan uslov da se na proizvodima postavi Srpski znak usaglašenosti, već se mora primeniti i drugi postupak - Deklaracija o usaglašenosti sa tipom.Deklaracija o usaglašenosti sa tipom je deo postupka kojim proizvođač u pisanoj formi izjavljuje da su gasni aparati koje proizvodi usaglašeni sa tipom za koji je izdat Sertifikat o pregledu tipa. Deklaracija o usaglašenosti može da obuhvati jedan ili više gasnih aparata.

Na osnovu Sertifikata o pregledu tipa i deklaracije proizvođač postavlja znak usaglašenosti na gasne aparate koji mora da sadrži naš jedinstveni identifikacioni broj Imenovanog tela (И005). Kvalitet a.d. Niš vrši nenajavljenje provere o trošku proizvođača ili njegovog zastupnika (u skladu sa važećim cenovnikom) odgovarajućeg broja gasnih aparata (zavisno od broja proizvedenih) na mestu proizvodnje u rokovima od najviše godinu dana ili češće.

Kvalitet a.d. Niš izdaje Izveštaj o proveri koji sadrži ispitivanja usaglašenosti sa bitnim zahtevima pravilnika i Potvrdu o usaglašenosti sa tipom koja važi godinu dana. Ukoliko jedan ili više gasnih aparata ne ispunjavaju bitne zahteve pravilnika, Kvalitet a.d. Niš izdaje Izveštaj o proveri sa rezultatima i jasno naznačenim odstupanjima od bitnih zahteva pravilnika.

Proizvođač je obavezan da na gasnim aparatima koje je proizveo otkloni uzroke koji su doveli do neusaglašenosti i o tome obavestiti Kvalitet a.d. Niš, koji će kao Imenovano telo izvršiti nenajvljenu proveru o trošku proizvođača ili njegovog zastupnika. Ukoliko proizvodi zadovoljavaju bitne zahteve pravilnika Kvalitet a.d. Niš izdaje Potvrdu o usaglašenosti sa tipom.Pojedinačna verifikacija je postupak koji se sprovodi na zahtev proizvođača ili njegovog zastupnika na osnovu koga Kvalitet a.d. Niš vrši pregled gasnog/ih aparata i projektnu dokumentaciju opisanu u Prilogu 4 pravilnika i obavlja odgovarajuća ispitivanja radi utvrđivanja usaglašenosti sa bitnim zahtevima Pravilnika.

Ukoliko serija gasni aparat/i zadovolji/e bitne zahteve pravilnika Kvalitet a.d. Niš izdaje Sertifikat o usaglašenosti za pojedinačnu verifikaciju, bez navođenja roka važnosti jer se radi o konkretnom/im proizvodu/ima.

Na osnovu izdatog sertifikata proizvođač ili njegov zastupnik izdaje pisanu Deklaraciju o usaglašenosti i obeležava gasni/e aparat/e znakom usaglašenosti koji sadrži i naš jedinstveni indentifikacioni broj Imenovanog tela (И005).Regulativa

Poslovi ocenjivanja usgalašenosti gasnih aparata se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata (Sl. glasnik RS, 41/2015).


Za sve dodatne informacije u vezi ocenjivanja usaglašenosti gasnih aparata, slobodno nas kontaktirajte.