EMC, LVD, MD potvrde

Za izdavanje dokumenata o usaglašenosti prema:

postupak je sledeći:

Izdavanje Potvrda o usaglašenosti

Za izdavanje Potvrda o usaglašenosti potrebno je dostaviti:

 • zahtev na memorandumu (ZM) u kome navodite po kom pravilniku zahtevate potvrdu, naziv tip i proizvođača proizvoda-opreme
 • popunjen i overen obrazac zahtev Z00FO00
 • deklaraciju/e o usaglašenosti izdatu/e od strane proizvođača ili njegovog zastupnika prema vazećoj EMC direktivi 2014/30/EC, LVD direktivi 2014/35/EC, MD direktivi 2006/42/EC
  U deklaraciji se zavisno od vrste proizvoda navode direktive koje se odnose na taj proizvod
 • EMC, LVD, MD test report ili odgovarajuću inostranu EMC, LVD, MD ispravu o usaglašenosti koju je izdalo akreditovano telo u evropskoj uniji ili odgovarajuću inostranu EMC, LVD, MD ispravu o usaglašenosti koju je izdalo akreditovano telo koje je članica CB šeme
 • uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku

Ukoliko niste u mogućnosti da dostavite EMC, LVD, MD test report, Kvalitet a.d. za proizvode za koje ima akreditaciju i imenovanje, na zahtev klijenta može uraditi potrebno ocenjivanje usaglašenosti (ispitivanje) i uraditi izvestaje po harmonizovanim standardima. U tom slučaju potrebno je dostaviti uzorak/ke.

Izdavanje Sertifikata o pregledu tipa

Za izdavanje Sertifikata o pregledu tipa (izadaje se samo za mašine iz priloga IV Pravilnika o bezbednosti mašina ) potrebno je dostaviti:

 • Zahtev na memorandumu ili putem e-maila u kome navodite vrstu i tip proizvoda, kao i naziv proizvođača
 • Popunjen i overen obrazac zahtev Z00FO00
 • Deklaraciju/e o usaglašenosti izdatu/e od strane proizvođača ili njegovog zastupnika prema vazećoj Direktivi 2006/42/EC
 • Sertifikat o pregledu tipa izdat od Notifikovanog tela Evropske unije ili sertifikacionog tela akreditovanog od akreditacionog tela potpisnika EA MLA sporazuma
 • Uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku.

Detaljnije o postupku izdavanja Potvrda:

 1. podnesete zahtev putem e-maila ili na Vašem memorandumu koji treba da sadrži podatake o Vašoj firmi (naziv, kontakt osobu, e-mail, telefone, PIB), ali i vrstu i tip proizvoda za koji želite Potvrdu, kao i naziv proizvođača. Takođe, potrebno je da navede Pravilnik na osnovu koga želite Potvrdu: EMC, LV, MD;

 2. popunite formular pojedinačnog zahteva (koji možete preuzeti ovde) za svaki proizvod/grupu proizvoda za koji želite izdavanje Potvrde; (napomena)

 3. dostavite Deklaraciju o usaglašenosti (original ili overenu fotokopiju) za svaki proizvod/grupu proizvoda izdatu od strane proizvođača ili njegovog zastupnika (odnosi se samo za Potvrde) prema važećoj EMC direktivi (2014/30/EU) i/ili LVD direktivi (2014/35/EU) i/ili MD (Direktivi za mašine 2006/42/EC); (napomena)
  Primer izgleda Deklaracije možete videti u sledećem dokumentu (preuzeto iz standarda SRPS ISO/IEC 17050-1:2005): Primer Deklaracije; (napomena)

 4. dostavite potrebnu tehničku dokumentaciju (ispitni izveštaj ili neku drugu dokumentaciju) na osnovu koje je izdata deklaracija o usaglašenosti; (napomena)

 5. Uputstvo za rukovanje na stranom i/ili srpskom jeziku, u zavisnosti od vrste proizvoda. Za izdavanje Potvrde prema "Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona" (LVD) obavezno je i uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku;

 6. dostavite izjavu o identičnosti (ovo je opciono za Potvrde);

 7. dostavite ostalu dokumentaciju potrebnu za izdavanje Potvrde.

Upozoravamo Vas da se i u "Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti" u članu 12. navodi:
"Prilikom isporuke na tržištu, aparat prate informacije o svim posebnim merama koje je neophodno preduzeti prilikom sklapanja, instaliranja, održavanja ili upotrebe aparata, kako bi bilo obezbeđeno da, kada se stavi u upotrebu, aparat ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika.
Ako aparat ne ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika za upotrebu u stambenom okruženju, ovo ograničenje upotrebe jasno se naznačava u informacijama iz stava 1. ovog člana i, ako je odgovarajuće, na ambalaži tog aparata.
Uputstva koja prate aparat prilikom isporuke na tržištu sadrže i sve potrebne informacije koje omogućavaju upotrebu aparata u skladu sa njegovom predviđenom namenom."

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte nas, pa ćemo Vam pomoći i oko podnošenja zahteva i ostalog gore navedenog.2. Pojedinačni zahtev treba da sadrži sledeće podatke:

 • Podnosilac zahteva: podaci o firmi koja podnosi prijavu, naziv firme, adresa i podaci za kontakt telefon, telefaks i e-mail, ako postoje;
 • Podaci o proizvodu: naziv proizvoda (npr. frižider, televizor, štampač...); tip/model (tipska oznaka proizvoda i oznake pripadajućih modela);
 • Proizvođač: naziv, zemlja, grad i adresa proizvođača;
 • Trgovačka marka (navodi se samo ako postoji);

i opciono:

 • Ostali podaci:Upisuje se broj izvještaja, datum izdavanja i naziv laboratorije koja ga je izdala na osnovu koga se traži izdavanje Potvrde.


3.1. Deklaracija o usaglašenosti (za Potvrdu na osnovu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti) TREBA da sadrži:

 1. pozivanje na Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti;
 2. podatke o identifikaciji aparata;
 3. poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta proizvođača i kad je to odgovarajuće, poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta njegovog zastupnika;
 4. mesto i datum izdavanja Deklaracije o usaglašenosti;
 5. identifikaciju i potpis ovlašcenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti u ime proizvođača ili njegovog zastupnika.


3.2. Deklaracija o usaglašenosti (za Potvrdu na osnovu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona) TREBA da sadrži:

 1. poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta proizvođača i, kad je to odgovarajuće, poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta njegovog zastupnika;
 2. opis električne opreme sa podacima koji omogućavaju bližu identifikaciju električne opreme (vrsta proizvoda, tip proizvoda...);
 3. pozivanje na Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona;
 4. pozivanje na primenjene srpske standarde sa spiska važecih standarda;
 5. pozivanje na tehničke specifikacije u kojima su sadržani zahtevi za usaglašenost, gde je to odgovarajuće;
 6. poslednje dve cifre godine u kojoj je stavljen znak usaglašenosti;
 7. mesto i datum izdavanja Deklaracije o usaglašenosti;
 8. identifikaciju i potpis ovlašcenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti u ime proizvođača ili njegovog zastupnika.


4. Tehnička dokumentacija

Dokumentacija mora, u meri koja je potrebna za ocenu usaglašenosti, da sadrži podatke o projektovanju, izradi i radu električne opreme, a naročito:

 1. izveštaj o ispitivanjima;
 2. opis proizvoda sa uputstvom za rad i tehničke karakteristike na srpskom jeziku;

U zavisnosti od vrste uređaja, potrebno je dostaviti i "tehnički fajl" (Technical file) proizvoda koja može sadržati:

 1. idejni projekat i proizvodne crteže i šeme komponenti, podsklopova, strujnih kola i dr.;
 2. opise i objašnjenja potrebna za razumevanje crteža i šema iz podtacke 2) ove tačke, kao i rada električne opreme;
 3. spisak standarda koji su primenjeni u celini ili delimično, kao i opis rešenja za postizanje usaglašenosti sa zahtevima ovog pravilnika ako standardi nisu primenjeni;
 4. rezultate proračuna prilikom projektovanja, izvršenih ispitivanja i dr.