Overavanje vaga

Kvalitet a.d. Niš je ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja vaga.


Rešenje o ovlašćenju možete videti ovde.Obrazac Zahteva za overavanje (kontrolisanje) merila i Prilog možete preuzeti ovde:

  Zahtev na srpskom - overavanje (kontrolisanje) vaga
  Zahtev na srpskom - overavanje (kontrolisanje) vaga

  Prilog Zahteva za overavanje (kontrolisanje) vaga
  Prilog Zahteva za overavanje (kontrolisanje) vaga

Republička administrativna taksa

PRE podnošenja zahteva OBAVEZNO je uplatiti Republičku administrativnu taksu prema sledećem uputstvu:

  • Svrha uplate: Administrativna taksa
  • Primalac: Budžet Republike Srbije
  • Racun: 840-742221843-57
  • Broj modela: 97
  • Poziv na broj: broj opštine podnosioca zahteva (Pr. Niš Mediana: 05-128)
  • Iznos: 320,00 dinara
  • Šifra placanja: 253

Taksa se plaća prema broju podnetih zahteva, a ne prema broju vaga. Na jednom zahtevu može biti i više od jednog vaga (na primer: možete podneti jedan zahtev za 10 vaga i onda je dovoljno platiti jednu Republičku administrativnu taksu).

Pre obavljanje overavanja vaga morate nam dostaviti dokaz o uplati:

  • original uplatnice ili original druge strane virmanskog naloga overenog kod banke kod koje je izvršeno plaćanje,
  • za uplate elektronskim načinom - potvrda o izvršenju naloga po računu uplatioca overena od podnosioca zahteva.

Regulativa

Poslovi overavanja merila se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o merilima (Sl. glasnik RS, 3/2018).


Za sve dodatne informacije u vezi overavanja vaga, slobodno nas kontaktirajte.