Politika kvaliteta

Izjava o poštovanju nepristrasnosti

Kvalitet a.d. je organizovan i radi kao nepristrasna, kompentna, odgovorna organizacija, tako da kod svojih klijenata obezbeđuje potpuno poverenje u sistem sertifikacije. O principima na kojima se bazira naše poslovanje možete pročitati u sledećem dokumentu:
Izjava o poštovanju nepristrasnostiPollitika kvaliteta

S obzirom na sve veću konkurenciju na domaćem i međunarodnom tržištu, osim cene i roka izvršenja, kvalitet usluga igra odlučujuću ulogu. Posebna pažnja mora da se posveti renomeu preduzeća i ispunjenju zahteva koji su definisani važećim zakonskim propisima Republike Srbije i standardima:

 • SRPS ISO/IEC 17025,
 • SRPS ISO/IEC 17065,
 • SRPS ISO/IEC 17020,
 • SRPS ISO/IEC 17021.

Zaštitni znak našeg preduzeća mora da bude visoki nivo kvaliteta usluga, što će uvek ulivati veliko poverenje naših korisnika. Rukovodstvo se obavezuje da će se starati da svi postupci ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta, etaloniranja i kontrolisanja proizvoda budu propisani i da se obavljaju u skladu sa navedenim standardima na način da se ne vrši diskriminacija korisnika usluga.

Svi zaposleni i ugovorom angažovani u "Kvalitet" a.d. Niš imaju osnovni zadatak da:

 • trajno i dosledno pružaju usluge visokog kvaliteta;
 • efikasno i efektivno izvršavaju poslove i radne zadatake propisane i opisane u dokumentaciji sistema menadžmenta;
 • obezbede pravilnu primenu procedura i uputstava sistema menadžmenta;
 • rade na unapređenju sistema menadžmenta ažuriranjem i usklađivanjem dokumenata sa novim izdanjima referentnih dokumenata, obukom, inoviranjem znanja i nabavkom nove merne i ispitne opreme;
 •  stalno rade na istraživanju mogućnosti za pružanje novih usluga;
 • obezbede usaglašenost sa zahtevima za dobijanje i održavanje imenovanja, akreditacija i ovlašćenja;
 • neguju korektan odnos u preduzeću i prema korisnicima usluga.

Svrha sistema menadžmenta je stalno poboljšavanje poslovanja preduzeća i unapređenje pružanja usluga našim korisnicima.

Rukovodstvo "Kvalitet" a.d. Niš, a posebno rukovodilac Obezbeđenja kvaliteta, odgovorni su za ispunjavanje zahteva standarda prema kojima je preduzeće akreditovano, imenovano i ovlašćeno, kao i za dosledno sprovođenje zahteva za održavanje, neprekidno poboljšavanje efektivnosti i unapređenje sistema menadžmenta.

Rukovodstvo "Kvalitet" a.d. Niš ima krajnju odgovornost da se stalno pruža visok nivo kvaliteta usluga korisnicima i ostvaruje dobra inženjerska i profesionalna praksa.U Nišu, 16. januar 2019. godine

generalni direktor
Vladimir Vukašinović