Istorijat

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta Kvalitet a.d. osnovano je 1981. godine izdvajanjem tri laboratorije i 17 radnika iz sastava Elektronske industrije RO TELEVIZIJA u Nišu. Preduzeće je do 1990. godine u skladu sa zakonskim promenama, prošlo kroz nekoliko organizacionih transformacija.

Uz rad na organizacionim transformacijama i proširenju delatnosti preduzeća, 1986. godine započeta je izgradnja novog radnog prostora veličine od oko 2000 kvadratnih metara koji je završen 1988. godine.


Do kraja 1989. godine organizacija je preuređena i organizovana po ugledu na međunarodne organizacije iz oblasti kvaliteta.

Početkom 1990. godine Kvalitet a.d. je izašao iz sistema Elektronske industrije Niš i formiran kao nezavisna i samostalna organizacija.

Godine 1991. laboratorije dobijaju status priznate CB laboratorije za ispitivanje, a od avgusta 2005. Kvalitet a.d. postaje NCB (Nacionalno sertifikaciono telo), u okviru CB šeme IECEE sistema (IEC sistem za ispitivanje usaglašenosti i sertifikaciju električne opreme i komponenata) u okviru koje se međusobno priznaju sertifikati i rezultati ispitivanja usaglašenosti proizvoda i komponenata. Ovim se Kvalitet a.d. svrstao u preduzeća sa međunarodnim renomeom i ugledom.
Kvalitet a.d. je u periodu od osnivanja do uvođenja sistema akreditacije u zakonsku regulativu imao ovlašćenja za vršenje poslova obaveznog atestiranja elektrotehničkih proizvoda i metrološku proveru ispravnosti merila od strane tadašnjh nadležnih institucija "Saveznog zavoda za standardizaciju" i "Saveznog zavoda za mere i dragocene metale".

Pod nazivom Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta Kvalitet a.d. organizacija posluje od 23. juna 2000. godine.

Iste godine je postao prva organizacija koja je akreditovana u tadašnjoj Saveznoj republici Jugoslaviji od strane Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore (JUAT) kao ispitna laboratorija i sertifikaciono telo za prozvode.
Kvalitet a.d. je sada samostalna, nezavisna i neutralna organizacija.