Akreditacije i imenovanja

Akreditacije


Kvalitet a.d. je prva organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Od strane Akreditacionog tela Srbije Kvalitet a.d. je akreditovan:Ovlašćenje za overavanje taksimetara

Kvalitet a.d. je od Direkcije ze mere i dragocene metale ovlašćen za obavljanje poslova periodičnog i vanrednog overavanja taksimetara, u skladu sa članom 26. stav 6. "Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela" ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017):Ovlašćenja za ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja

Na osnovu dobijanja akreditacije juna 2015. za ispitne laboratorije u čijem je obimu i ispitivanje nivoa izlaganja ljudi električnim poljima niskih i visokih frekvencija (nejonizujuće zračenje - RA/TV predajnici, bazne stanice mobilne telefonije, mreže bežične komunikacije, radari), Kvalitet a.d. je septembra 2015. na osnovu "Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja" ("Sl. glasnik RS", 36/2009) od strane Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobio Ovlašćenje za obavljanje sledećih poslova:Imenovanja

Kvalitet a.d. je imenovano telo sa jedinstvenim registracionim brojem И005.

Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva zdravlja 8. januara 2020. godine imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava prema:

Više o izdavanju Sertifikata prema ovom Pravilniku možete naći na našoj stranici Medicinska sredstva.Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 22.10.2013. godine imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:

Više o izdavanju Potvrda prema ovom Pravilniku možete naći na našoj stranici RiTT Potvrde.Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva rudarstva i energetike 14.12.2017. imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:Od strane Ministarstva privrede Kvalitet a.d. je imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:Ostala Rešenja ministarstava: