Nejonizujuća zračenja

Na osnovu dobijene akreditacije juna 2015. za ispitne laboratorije u čijem je obimu i ispitivanje nivoa izlaganja ljudi električnim poljima niskih i visokih frekvencija (nejonizujuće zračenje - RA/TV predajnici, bazne stanice mobilne telefonije, mreže bežične komunikacije, radari), Kvalitet a.d. je 01.10.2015. na osnovu "Zakona o zastiti od nejonizujućih zračenja" ("Sl. glasnik RS", 36/2009) od strane Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobio Ovlašćenje za obavljanje sledećih poslova:

Akreditacija

Kvalitet a.d. je akreditovana laboratorija za širokopojasno i frekvencijski selektivno ispitivanje jačine električnog polja u opsegu od 9kHz do 6GHz. To ispitivanje se odnosi na:

  • Radio i Tv prijemnici (AM, FM, DAB, DVB-T)
  • Bazne stanice za mobilnu telefoniju (GSM, UMTS, CDMA; W-CDMA, LTE)
  • Mreže bežične komunikacije (WI-FI, WLAN, WIMAX)
  • Radari

Dodatna objašnjenja

Svi uređaji, instalacije ili objekti koji tokom svog rada stvaraju elektromagnetno polje su izvori nejonizujućeg zračenja.

Nejonizujuće zračenje može da bude:

  • niskofrekventno (NF) u opsegu do 10kHz- potiče od elektroenergetskih sistema (trafo-stanice, dalekovodi i sl.), elektromotornih pogona, itd,
  • visokofrekventno (VF) u opsegu od 10kHz do 300GHz - potiče od radio/TV predajnika, baznih stanica mobilne telefonije (GS, UMTS, LTE), sistema za bežični prenos podataka (WiFi, CDMA), radara, funkcionalnih radio veza (policija, vojska, taksi,...) i svih ostalih sistema koji koriste radiofrekvencijski spektar.

Nejonizujuće zračenje ne predstavlja opasnost za životnu sredinu ukoliko je njegov nivo u okviru propisanih bazičnih ograničenja zasnovanih neposredno na utvrđenim zdravstvenim efektima i biološkim pokazateljima. Ova ograničenja su u Republici Srbiji precizno regulisana Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja (Sl.glasnik RS br. 36/2009) i nizom podzakonskih akata.

Kvalitet a.d., u okviru akreditacije, a na osnovu Rešenja izdatih od strane nadležnog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, vrši ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja, obradu izmerenih vrednosti i izradu odgovarajuće dokumentacije o uticaju na životnu sredinu.

Zainteresovana fizička i pravna lica (pojedinci, grupe građana, skupštine stanara, institucije, operateri, lokalne samouprave,...) mogu da upute Zahtev za ispitivanje izvora nejonizujućeg zračenja na osnovu kojeg kvalifikovani inženjeri vrše tražena ispitivanja i izradu odgovarajućeg izveštaja.

Zakonska regulativa