Homologacija vozila

Homologaciona ispitivanja se obavljaju u odnosu naelektromagnetsku kompatibilnost, a prema odredbama propisa E/ECE/324/Add.9/Rev.5−E/ECE/TRANS/505/Add.9/Rev.5 od 16.10.2014. godine.

Ispitivanja

Ispitivanja i merenja karakteristika elektromagnetske kompatibilnosti - elektromagnetske smetnje zračenja i imunost na elektromagnetske smetnje kod:

 • vozila
 • podsklopova i sistema koji se ugrađuju u vozila

Standardi

Kvalitet a.d. je akretitovan za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema sledećim standardima koji su u vezi sa navedenim propisom:

 • SRPS EN 55012: Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja za zaštitu spoljašnjih prijemnika
 • SRPS EN 55016-1-4: Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Antene i ispitna mesta za merenje smetnji zračenja
 • SRPS EN 61000-3-2: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja <= 16 A po fazi)
 • SRPS EN 61000-3-3: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-3: Granice - Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja, za uređaje čija je naznačena struja <= 16 A po fazi i koji ne podležu uslovljenom priključivanju
 • SRPS EN 61000-4-4: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-4: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na električni brzi tranzijent/rafal
 • SRPS EN 61000-4-5: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-5: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na naponske udare
 • SRPS EN 61000-6-2: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 6-2: Generički standardi - Imunost u industrijskim okruženjima
 • SRPS EN 61000-6-3: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 6-3: Generički standardi — Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije
 • SRPS EN 55016-2-1: Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-1: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja kondukcionih smetnji
 • SRPS EN 55022: Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja
 • SRPS EN 55016-1-2: Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-2: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Pomoćna oprema — Kondukcione smetnje