Elektronski aparati

Laboratorija za ispitivanje bezbednosti elektronskih aparata i uređaja informacione tehnologije je akreditovana od strane ATS i priznata u međunarodnoj CB šemi.

Ispitivanja se obavljaju prema važećim verzijama srpskihstandarda SRPS EN 60065 i serije SRPS EN 60950 (koje su identične sa međunarodnim verzijama).

Ispitivanje prema seriji standarda SRPS EN 60950

Prema seriji standarda SRPS EN 60950 ispituju se uređaji i oprema informacione tehnologije, kao što su:

 • oprema informacione tehnologije
 • mrežna računarska oprema
 • oprema za infrastrukturu telekomunikacione mreže
 • telekomunikaciona terminalna oprema
 • bankarska oprema
 • mašine za obradu podataka i teksta i njima pripadajuća oprema
 • električna i elektronska oprema za maloprodaju
 • električne i elektronske kancelarijske mašine
 • poštanska oprema

Ispitivanje prema standardu SRPS EN 60065

Prema standardu SRPS EN 60065 ispituju se audio, video i slični elektronski aparati, kao što su:

 • prijemnici i pojačavači zvuka i/ili slike, pretvarači signala, aparati za napajanje
 • elektronski muzički instrumenti i prateća oprema
 • audio i/ili video aparati koji se upotrebljavaju u obrazovanju
 • video-projektori, video-kamere i video-monitori, oprema za teletekst
 • gramofoni i CD-plejeri, kasetofoni i CD-rikorderi
 • pozicioneri antena
 • aparati za radio-amatere
 • aparati za upotrebu u alarmnim sistemima
 • prijemnici u kablovskom sistemu
 • multimedijalni aparati

Vrste ispitivanja

Svrha primene ovih standarda je da se spreče povrede ili štete usled sledećih rizika:

 • električnog udara
 • opasnosti vezanih za energiju
 • opasnosti vezanih za toplotu
 • zračenja
 • implozije
 • mehaničkih opasnosti
 • hemijskih opasnosti
 • požara