Akreditacija

Kvalitet a.d. vrši sertifikaciju sistema menadžmenta prema

 • SRPS ISO 9001:2015
  Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS)
 • SRPS ISO 14001:2015
  Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)
 • SRPS OHSAS 18001:2008
  Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu (OHSAS)
 • SRPS EN ISO 22000:2007
  Sistemi menadžmenta bezbednošcu hrane (FSMS)
 • CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 HACCP
 • SRPS EN ISO 13485:2014
  Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom(MD-QMS)
 • SRPS ISO/IEC 27001:2014
  Sistemi menadžmenta bezbednošcu informacija (ISMS)
 • SRPS ISO 22301:2014
  Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS)


Obim akreditacije

Kvalitet a.d. je AKREDITOVANA organizacija za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta prema standardu SPRS ISO 17021-1:2015 od strane ATS (Akreditacionog tela Srbije).

Akreditacijom je potvrdena kompetentnost i nepristrasnost rada sertifikacionog tela Kvalitet a.d.

Sertifikacija sistema koji su van obima akreditacije se obavlja po identičnim postupcima kao i onih koji su pod akreditacijom, poštujuci principe kompetentosti, nepristrasnosti i objektivnosti.

Za standard SRPS ISO 13485:2017

Glavna tehnička oblast Tehnička oblast
Neaktivna medicinska sredstva
 • Opšta neaktivna i neimplantabilna medicinska sredstva
 • Sredstva za negu rana
 • Neaktivna dentalna sredstva i pribor
 • Druga neaktivna medicinska sredstva koja nisu napred navedena
In-vitro dijagnostička medicinska sredstva (IVD) Reagensi i proizvodi reagenasa, kalibratori i kontrolni materijali za:

 • Kliničku hemiju
 • Imunohemiju (Imunologija)
 • Hematologiju/Hemostaza/ Imunohematologiju
 • Mikrobiologiju
 • Imunologiju infekcija
 • Histologiju/Citologiju
 • Genetičko ispitivanje


Za standard SRPS ISO 14001:2015

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA18 Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
EA28 Gradjevinarstvo 41, 42, 43
EA29 Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motorinih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 45, 46, 47, 95.2


Za standard SRPS OHSAS 18001:2008

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA18 Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
EA28 Gradjevinarstvo 41, 42, 43
EA29 Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motorinih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 45, 46, 47, 95.2


Za standard SRPS ISO 9001:2015

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA3 Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana DA
EA4 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda DB
EA6 Prerada drveta i proizvoda od drveta DD
EA7 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira DE 21
EA9 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem. Reprodukcija snimljenih medija DE 22.2, 22.3
EA14 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plastičnih masa. DH
EA15 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala izuzev proizvodnje cementa, kreča i gipsa i proizvodnje proizvoda od betona, cementa ili gipsa DI 26 izuzev 26.5,
6
EA16 Proizvodnja cementa, kreča i gipsa. Proizvodnja proizvoda od betona, cementa ili gipsa DI 26.5, 26.6
EA18 Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta DK
EA23 Proizvodnja nameštaja; proizvodnja raznovrsnih proizvoda, na drugom mestu nepomenuta DN 36
EA27 Sakupljanje, prečišcavanje i distribucija vode. Proizvodnja i snabdevanje parom i doplom vodom. 35.3, 36
EA28 Građevinarstvo F
EA29 Trgovina na veliko i trgovina na malo; opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za licnu upotrebu i domaćinstvo G
EA31 Saobraćaj, skladištenje i veze I
EA33 Kompjuterske i srodne delatnosti K72
EA34 Istraživanje i razvoj. Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti K 73, 74.2
EA35 Ostale poslovne aktivnosti izuzev arhitektonskih i inženjerskih aktivnosti i tehničkih saveta K 74 izuzev 74.2
EA36 Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje L