Akreditacija

Kvalitet a.d. vrši sertifikaciju sistema menadžmenta prema

 • SRPS ISO 9001:2015
  Sistemi menadžmenta kvalitetom (QMS)
 • SRPS ISO 14001:2015
  Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)
 • SRPS OHSAS 18001:2008
  Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu (OHSAS)
 • SRPS EN ISO 22000:2007
  Sistemi menadžmenta bezbednošcu hrane (FSMS)
 • CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 HACCP
 • SRPS EN ISO 13485:2014
  Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom(MD-QMS)
 • SRPS ISO/IEC 27001:2014
  Sistemi menadžmenta bezbednošcu informacija (ISMS)
 • SRPS ISO 22301:2014
  Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS)


Nova izdanja SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015

Institut za standardizaciju Srbije je 30.10.2015. godine objavio nova izdanja srpskih standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015.
Tranzicioni period sa prethodnih verzija na nove je 3 godine.
U Uputstvu za planiranje tranzicije sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, koje je objavio IAF, opisane su obaveze svih strana na koje se izmena standarda odnosi: akreditaciona tela, sertifikaciona tela, organizacije koje primenjuju standarde.

Kvalitet a.d. vrši sertifikaciju sistema menadžmenta prema novim izdanjima navedenih standarda, a za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Obim akreditacije

Kvalitet a.d. je AKREDITOVANA organizacija za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta prema standardu SPRS ISO 17021-1:2015 od strane ATS (Akreditacionog tela Srbije).

Akreditacijom je potvrdena kompetentnost i nepristrasnost rada sertifikacionog tela Kvalitet a.d.

Sertifikacija sistema koji su van obima akreditacije se obavlja po identičnim postupcima kao i onih koji su pod akreditacijom, poštujuci principe kompetentosti, nepristrasnosti i objektivnosti.

Za standard SRPS ISO 13485:2014

Glavna tehnička oblast Tehnička oblast Kategorija proizvoda obuhvaćene tehničkom oblašću
Ne-aktivna medicinska sredstva Opšta ne-aktivna i ne-implantabilna medicinska sredstva
 • ne-aktivna ortopedska i rehabilitaciona sredstva;
 • ne-aktivna medicinska sredstva sa mernim funkcijama (nesterilna);
 • ne-aktivna oftomološka sredstva (okviri i stakla);
 • ne-aktivni instrumenti;
 • ne-aktivna medicinska sredstva za dezinfekciju, čišćene i ispiranje.
Ne-aktivna medicinska sredstva Sredstva za negu rana zavoji i gaze (nesterilno)
Ne-aktivna medicinska sredstva Ne-aktivna stomatološka sredstva i pribor ne-aktivna stomatološka sredstva/oprema i instrumenti
In-vitro dijagnostička medicinska sredstva (IVD) Reagensi i proizvodi reatenasa, kalibratori i kontrolni materijali za:
 • kliničku hemiju;
 • Imunohemiju (imunologiju);
 • Hematologiju/Hemostaza/ Imunohematologiju;
 • Mikrobiologiju;
 • Infektivnu imunologiju;
 • Histologiju/Citologiju;
 • Genetska testiranja.


Za standard SRPS ISO 14001:2015

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA17 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 24 izuzev 24.46,
25 izuzev 25.4,
33.11
EA18 Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
EA19 Proizvodnja električnih i optičkih uređaja 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
EA28 Gradjevinarstvo 41, 42, 43


Za standard SRPS OHSAS 18001:2008

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA17 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 24 izuzev 24.46,
25 izuzev 25.4,
33.11
EA18 Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
EA28 Gradjevinarstvo 41, 42, 43


Za standard SRPS ISO 9001:2015

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA3 Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana DA
EA4 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda DB
EA6 Prerada drveta i proizvoda od drveta DD
EA7 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira DE 21
EA9 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem. Reprodukcija snimljenih medija DE 22.2, 22.3
EA14 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plastičnih masa. DH
EA15 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala izuzev proizvodnje cementa, kreča i gipsa i proizvodnje proizvoda od betona, cementa ili gipsa DI 26 izuzev 26.5,
6
EA16 Proizvodnja cementa, kreča i gipsa. Proizvodnja proizvoda od betona, cementa ili gipsa DI 26.5, 26.6
EA17 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda DJ
EA18 Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta DK
EA19 Proizvodnja električnih i optičkih uređaja DL
EA23 Proizvodnja nameštaja; proizvodnja raznovrsnih proizvoda, na drugom mestu nepomenuta DN 36
EA27 Sakupljanje, prečišcavanje i distribucija vode. Proizvodnja i snabdevanje parom i doplom vodom. 35.3, 36
EA28 Građevinarstvo F
EA29 Trgovina na veliko i trgovina na malo; opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za licnu upotrebu i domaćinstvo G
EA31 Saobraćaj, skladištenje i veze I
EA33 Kompjuterske i srodne delatnosti K72
EA34 Istraživanje i razvoj. Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti K 73, 74.2
EA35 Ostale poslovne aktivnosti izuzev arhitektonskih i inženjerskih aktivnosti i tehničkih saveta K 74 izuzev 74.2
EA36 Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje L
EA39 Ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti O