RiTT potvrde - detaljne informacije

Dokumenta potrebna za izdavanje RiTT Potvrda


Za izdavanje Potvrda o usaglašenosti prema Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("RiTT oprema") potrebno je dostaviti:

 • Popunjen i overen zahtev za izdavanje potvrde prema Pravilniku za RiTT opremu (U zahtevu postoje polja koja su obavezna i ona moraju biti popunjena u suprotnom zahtev se smatra nekompletnim).

  Formular pojedinačnog zahteva možete preuzeti ovde

  Važna napomena: Na drugoj strani zahteva se nalazi ugovor koji treba da potpišete i overite pečatom samo prvi put kada šaljete zahtev za izdavanje potvrde prema RiTT pravilniku i da pošaljete u originalu poštom. Bez potpisanog ugovora Kvalitet a.d. neće biti u mogućnosti da vam izda tražene dokumente.
 • Declaration of conformity izdata od strane proizvođača sa navedenom direktivom 1999/5/EC RiTTE i standardima koji se odnose na RF spektar, EMC, Safety.

  Obavezno: Za izdavanje potvrde o usaglašenosti potrebno je da dostavite Deklaraciju overenu pečatom i potpisom ovlašcenog lica iz Vaše firme i to u elektronskom obliku prilikom podnošenja zahteva mail-om, a taj overeni original nam dostavite poštom.

 • Ispitne izveštaje (test report) prema harmonizovanim stadardima koji su navedeni u Declaration of conformity izdatoj od strane proizvodjača:

  • RF test report prema standardima iz deklaracije za RF Spektar
  • EMC test report prema standarima iz deklaracija za EMC
  • Safety test report prema standardima iz deklaracije za Safety
  • Test report prema standardima koji se odnose na ogranicenja izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima
 • Idejni projekat, proizvodne nacrte i šeme komponenata i drugih sastavnih delova (ukoliko posotoji).

 • Opise i objašnjenja potrebna za razumevanje navedenih proizvodnih šema i nacrta za rad uređaja (ukoliko postoji):

  • spisak harmonizovanih standarda koji su primenjeni u potpunosti ili delimično, a kada harmonizovani standardi ne postoje ili nisu primenjivi, opise i objašnjenja rešenja na osnovu kojih je ostvareno da bitni zahtevi iz člana 4. ovog pravilnika budu ispunjeni
  • rezultate sprovedenih proračuna, ispitivanja i dr.
  • izveštaje o obavljenim ispitivanjima i merenjima
Napomena: Prema Pravilniku podnosilac zahteva može da bude samo pravno lice registrovano na teritoriji Republike Srbije!

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi bilo čega gore navedenog ili oko popunjavanja i podnošenja zahteva, molimo da nas kontaktirate.Dodatne napomene u vezi izdavanja Potvrda o usaglašenosti


Za izdavanje Potvrde o usaglašenosti potrebno je da na Vašem memorandumu ili putem e-maila podnesete zahtev koji mora da sadrži: poslovno ime, adresu, matični broj, PIB, podatke za kontakt (e-mail, telefon, faks).

Ukoliko za opremu za koju podnosite zahtev već imate EMC i/ili LVD potvrdu izdatu od strane Kvalitet a.d., molimo da to naglasite, jer ćemo u tom slučaju moći da Vam umenjimo cenu za izdavanje RiTT potvrde, a i sam postupak izdavanja može kraće da traje.

Prema članu 5. Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaja isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti uz podnošenje zahteva obavezni ste da potvrdite da zahtev za ocenjivanje usaglašenosti prema zahtevu iz Pravilnika o RiTTO nije podnet drugom imenovanom telu ili da je kod drugog imenovanog tela zahtev povučen.

Obaveštenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Prema članu 18. Pravilnika podnosilac zahteva može da bude proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije!

Prema članu 3, stav 1, tačka 2, zastupnik je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, odnosno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, koje je proizvođač pismeno ovlastio da za njegov račun preduzima radnje iz ovlašćenja, a uvezi sa stavljanjem proizvoda na tržište Republike Srbije.

Ukoliko ste zastupnik proizvođača, potrebno je da dostavite i pismeno ovlašćenje za zastupanje izdato od strane proizvođača.

Za svaki uređaj za koji zahtevate Potvrdu potrebno je da popunite Formular pojedinačnog zahteva.

Kod prvog podnošenja zahteva za izdavanje RiTT Potvrda obavezno je da dostavite u papirnom obliku DVA PRIMERKA OVERENOG tipskog Ugovora o ocenjivanju usaglašenosti sa druge strane ovog Formulara. Nakon overe sa strane Kvalitet a.d., jedan primerak će Vam biti vraćen.


Pravilnik o RiTT opremi

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva (kao pravni prethodnih sadašnjeg Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija) je 2012. godine donelo Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 11/2012 od 14.02.2012. godine (u daljem tekstu: Pravilnik o RiTT). Pravilnik o RiTT je stupio na snagu 22.02.2012. godine, a primenjuje se od 1. juna 2012. godine.

Njime je propisano da je za određene grupe proizvoda neophodno pribavljanje Potvrde ili Izjave o usaglašenosti (u daljem tekstu: Isprave o usaglašenosti) da bi se mogli staviti u upotrebu u Republici Srbiji.

Pravilnik implementira Direktivu 1999/05/EC Evropske unije o radio opremi i telekomunikacionoj termalnoj opremi i uvodi novi sistem ocenjivanja usaglašenosti za RiTT opremu u skladu sa evropskim regulatornim okvirom i praksom.

Kako je 2014. godine doneta nova Direktiva 2014/53/EU koja zamenjuje prethodnu iz 1999. godine, očekuje se de će i ta nova uskoro biti transponovana u naše zakonodavstvo.

Rešenjem Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija broj 345-01-00244/2013-07 od 22.10.2013. Kvalitet a.d. je imenovan za telo za ocenjivanje usaglašenosti prema ovom Pravilniku.

Spisak srpskih standarda koji se odnose na RiTT opremu.Na koju se opremu Pravilnik o RiTT primenjuje

Član 2 Pravilnika o RiTT navodi da se on primenjuje na RiTT opremu, kao i na medicinske uređaje i aktivne medicinske implantate koji za svoj rad upotrebljavaju radio-talase, kao i na uređaje koji se, kao sastavni delovi ili kompletni uređaji, ugrađuju u vozila.

Ovaj pravilnik se NE primenjuje na:

 • RiTT opremu koju upotrebljavaju radioamateri, osim radioamaterske opreme koja je dostupna na tržištu;
 • RiTT opremu koja je namenjena pomorskim i vazduhoplovnim radio-komunikacijama, a koja je predmet posebnih propisa;
 • radio i televizijske prijemnike namenjene isključivo za prijem radio i televizijskih programa;
 • RiTT opremu koju isključivo za svoje potrebe koriste državni organi nadležni za poslove odbrane, za unutrašnje poslove i Bezbednosno-informativna agencija.


Oprema za koju je Kvalitet a.d. imenovan za izdavanje Potvrda i Izjava

Prema Rešenju o imenovanju Kvalitet a.d. može da izdaje Potvrde i Izjave za sledeću opremu:

 • Uređaji informacione tehnologije
 • Industrijski, naučni i medicinski (ISM) radiofrekvencijski uređaji
 • Uređaji kratkog dometa (SRD):
  • nespecificirani
  • SRD za nalaženje i praćenje
  • širokopojasne bežične mreže za prenos podataka
  • SRD za radiodetereminacijske primene
  • SRD za alarme
  • SRD za upravljanje modelima
  • SRD sa induktivnom primenom
  • radio mikrofone i slušne aparate
  • radio frekvencijske sisteme za identifikaciju (RFID)
  • aktivne medicinske implatante i pridružene periferne uređaje
  • bežična primena u zdravstvu
  • uređaji informacione tehnologije
  • SRD za bežične audio primene

Kvalitet a.d. JOŠ UVEK NIJE imenovan za izdavanje Potvrda i Izjava za:

 • mobilne telefone,
 • 3G uređaje, odnosno sve uređaje koje rade na frekvencijama na kojim mobilni operatori pružaju svoje usluge, 900/1800/2100/2600MHz i u skorijoj budućnosti 800MHz opseg.


Koju Potvrdu izvaditi: RiTT ili EMC, LVD, MD?

Vlada Republike Srbije je 03.04.2015. godine donela "Odluku o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribaljvanje određenih isprava" koja je stupila na snagu 11.04.2015. godine.

U Prilogu 6 Odluke je definisano za koju je opremu potrebno pribaviti Isprave o usaglašenosti prema Pravilniku o RiTT. Ukoliko oprema koju planirate da stavite na tržiše/upotrebu u Republici Srbiji ima tarifnu oznaku koja se nalazi u Prilogu 6, obavezno je pribavljanje RiTT potvrde.

Ukoliko imate nedoumicu da li je potrebno za neku opremu pribaviti Potvrdu o usaglašenosti, obratite se Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija za mišljenje.