Skupština društva

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 29.05.2018. godine, 24.04.2018.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 23. aprila 2018. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 29.05.2018. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta "Kvalitet" Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
 • Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu
 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
 • Predlog Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Sednica Odbora direktora, 23.04.2018.

Dana 23. aprila 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 21.02.2018. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za 29.05.2018. godine
 • Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Sednica Odbora direktora, 21.02.2018.

Dana 21. januara 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 11.12.2017. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu
 • Odluka o kupovini putničkog automobila srednje klase

Vanredna sednica Skupštine društva, 05.01.2018.

Dana 5. januara 2018. godine održana je VANREDNA sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke i zaključci:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 08.08.2017. godine
 • Odluka o kupovini ispitne opreme za Laboratoriju za gas
 • Preporuka/Zaključak za prodaju automobila starih 15 i više godina koji nisu u voznom stanju i čija popravka nije isplativa, kao i za nabavku jednog novog automobila

Javni poziv na VANREDNU Skupštinu društva koja će se održati 05.01.2018. godine, 11.12.2017.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 11. decembra 2017. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju VANREDNE Skupštine društva za 05. januara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta "Kvalitet" Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

Ovim putem pozivamo sve akcionare da prisustvuju sednici Skupštine. Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine:

 • Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 08.08.2017. godine
 • Razmatranje eleborata i donošenje odluke o kupovini ispitne opreme

Sednica Odbora direktora, 11.12.2017.

Dana 11. decembra 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 13.07.2017. godine
 • Odluka o zakazivanju vanredne Skupštine društva za 05.01.2018. godine
 • Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Vanredna sednica Skupštine društva, 08.08.2017.

Dana 8. avgusta 2017. godine održana je VANREDNA sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 30.03.2017. godine
 • Odluka o usklađivanju kapitala društva sa emitovanim akcijama (zaokruživanje visine osnovnog kapitala)
 • Odluka o emisiji običnih akcija II emisije radi nominovanja nenominovanog  kapitala
 • Odluka o izmeni Osnivačkog akta
 • Odluka o izmeni Statuta društva

Javni poziv na VANREDNU Skupštinu društva koja će se održati 08.08.2017. godine, 14.07.2017.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 13. jula 2017. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju VANREDNE Skupštine društva za 08.08.2017. godine sa početkom u 10:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta "Kvalitet" Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

Ovim putem pozivamo sve akcionare da prisustvuju sednici Skupštine. Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine:

Sednica Odbora direktora, 13.07.2017.

Dana 13. jula 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 03.04.2017. godine
 • Odluka o zakazivanju vanredne Skupštine društva za 08.08.2017. godine

Sednica Odbora direktora, 03.04.2017.

Dana 3. aprila 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 06.03.2017. godine
 • Odluka o izboru Predsednika Odbora direktora
 • Odluka o izboru generalnog direktora
 • Odluka o službenom putu generalnog dirktora na redovno godišnje zasedanje CMC IECEE CB šeme
 • Odluka o imenovanju Odbora za ocenjivanje usaglašenosti

Sednica Skupštine društva, 30.03.2017.

Dana 30. marta 2017. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 04.10.2016. godine
 • Odluka o usvajanju redovnog godisnjeg finansijskog izveštaja za 2016.
 • Odluka o (ne)raspodeli dobiti za 2016. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
 • Odluka o visini naknade za rad neizvršnih direktora
 • Odluka o izboru Odbora direktora
 • Odluka o prihvatanju Sporazuma sa Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije

Sednica Odbora direktora, 06.03.2017.

Dana 6. marta 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 24.01.2017. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2016.
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu
 • Prihvatanje predloga i prosleđivanje Skupštini društva na usvajanje:
  • Predloga Izveštaja o poslovanju  za 2016. godinu
  • Predloga Odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu

Sednica Odbora direktora, 24.01.2017.

Dana 24. januara 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 18.11.2016. godine
 • Odluka o Zakazivanju sednice Skupštine društva za 14.03.2017. godine

Sednica Odbora direktora, 18.11.2016.

Dana 19. novembra 2016. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 09.09.2016. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora u Zagreb (Republika Hrvatska)
 • Odluka o usvajanju novih verzija dokumenata sistema manadžmenta:

  • Z00PR03 v 3.3Pravilnik o radu Odbora za ocenjivanje usaglasenosti
  • Z00PR05 v 3.2Pravilnik za sertifikaciju sistema menadzmenta
  • Z00PR06 v 4.0  Pravilnik o prigovorima i zalbama korisnika usluga
 • Odluka o prenosu ovlašćenja za donošenje Odluka i potpisivanje putnih naloga za službena putovanja u zemlji generalnom direktoru

Sednica Skupštine društva, 04.10.2016.

Dana 4. oktobra 2016. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 19.02.2016. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu

Sednica Odbora direktora, 09.09.2016.

Dana 19. februara 2016. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 05.08.2016. godine
 • Odluka o imenovanju Odbora za ocenjivanje usaglašenosti
 • Odluka o imenovanju Komisije za obezbedjenje nepristrasnosti
 • Odluka o sazivanju sednice Skupštine društva za 04. oktobar 2016. godine

Sednica Odbora direktora, 05.08.2016.

Dana 05. avgusta 2016. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice OD od 19.02.2016.
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora na Brno, Češka Republika

Sednica Odbora direktora, 19.02.2016.

Dana 19. februara 2016. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 11.09.2015. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora održane od 04.02.2016. do 05.02.2016. godine
 • Usvajanje izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2015. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora na CMC u Oslo (Norveška)
 • odobravanje Ugovora o međusobnoj saradnji između Kvalitet a.d. Niš i TCL iz Republike Slovenije
 • Usvajanje Plana poslovanja za 2016. godinu

Sednica Skupštine društva, 19.02.2016.

Dana 19. februara 2016. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 24.03.2015. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 21.09.2015. godine
 • Odluka o usvajanju redovnog godisnjeg finansijskog izveštaja za 2015.
 • Odluka o raspodeli dobiti za 2015.
 • Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2015.

Sednica Odbora direktora, 05.02.2016.

Dana 05. februara 2016. godine održana je dopisna sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

 • Zakazivanje redovne godišnje sednice Skupštine društva za 19. februar 2016. godine

Sednica Skupštine društva, 21.09.2015.

Dana 21. septembra 2015. godine održana je vanredna sednica Skupštine društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

 • nova Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po završnom računu za 2014. godinu u skladu za zahtevom Agencije za privatizaciju

 

Sednica Odbora direktora, 11.09.2015.

Dana 11. septembra 2015. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 29.05.2015. godine
 • Zakazivanje vanredne sednice Skupštine društva za 21. septembar 2015. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora u Ohrid (Republika Makedonija) na konferenciju Maklab

 

Sednica Odbora direktora, 29.05.2015.

Dana 29. maja 2015. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 11.02.2015. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora u Sarajevo (BiH)
 • Usvajanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Ispravka Odluke 3304-6/1 o službenom putovanju generalnog direktora na 18. IECEE CMC zasedanje

 

Sednica Skupštine društva, 24.03.2015.

Dana 24. marta 2015. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o  usvajanju Izvešaja o poslovanju
 • Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i raspodeli dobiti

 

Sednica Odbora direktora, 11.02.2015.

Dana 11. februara 2015. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 03.09.2014. godine
 • Usvajanje Izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2014.
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora na 18. IECEE CMC zasedanje
 • Usvajanje Plana poslovanja za 2015. godinu
 • Odluka o imenovanju internog revizora
 • Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine društva za 24.03.2015. godinu

 

Sednica Skupštine društva, 29.09.2014.

Dana 29. septembra 2014. godine održana je vanredna sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje zapisinika sa sednice 10.06.2014.
 • Formulisan je odgovor Ageniciji za privatizaciju u vezi predloga za metod, model i mere u postupku privatizacije Društva
 • Odluka o kupovini ispitne opreme za ispitivanje nejonizujućeg zračenja

 

Sednica Odbora direktora, 03.09.2014.

Dana 3. septembra 2014. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 07.05.2014. godine
 • Zakazivanje vanredne sednice Skupštine društva za 25. septembar 2014. godine

 

Sednica Skupštine društva, 10.06.2014.

Dana 10. juna 2014. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje zapisinika sa sednice 10.07.2013.
 • Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
 • Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu
 • Odluka o kupovini ispitne opreme
 • Odluka o Naknadi članovima Odbora direktora

 

Sednica Odbora direktora, 07.05.2014.

Dana 7. maja 2014. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 12.02.2014. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 27.02.2014. godine
 • Zakazivanje redovne sednice Skupštine društva za 10. jun 2014. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora na CMC zasedanje

 

Sednica Odbora direktora, 27.02.2014.

Dana 27. februara 2014. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

 • Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu, odnosno informacija o ostvarenju prihoda i rashoda (Bilansa uspeha) i Bilansa stanja za 2013. godinu

 

Sednica Odbora direktora, 12.02.2014.

Dana 12. februara 2014. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 19.12.2013. godine
 • Usvajanje izveštaja popisnih komisija

 

Sednica Odbora direktora, 19.12.2013.

Dana 19. decembra 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 25.04.2013. godinu
 • Usvajanje Plana poslovanja za 2014. godinu.
 • Usvajanje Izveštaja popisnih komisija o vanrednom popisu sa 31.10.2013. godine za potrebe izrade Lične karte preduzeća
 • Usvajanje izveštaja "Procena vrednosti poslovnih prostora i objekata" ovlašćenog procenitelja
 • Usvajanje izveštaja "Procena tržišne vrednosti osnovnih sredstava koja se nalaze u poslovnom i radnom prostoru Kvaliteta" ovlašćenog procenitelja

 

Sednica Skupštine društva, 31.05.2013.

Dana 31. maja 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
 • Usvajanje Izveštaja nezavisnoh revizora za 2012. godinu
 • Formiranje radne grupe za nabavku test ispitnog prijemnika

 

Sednica Odbora direktora, 24.05.2013.

Dana 24. maja 2013. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora ne kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Plana poslovanja za 2013. godinu.
 • Odluka o obrazovanju Komisije za reviziju
 • Usvajanje novih izdanja Pravilnika Z00PR02, Z00PR03, Z00PR04, Z00PR05, Z00PR06 iZ00PR07
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora u u Bugarsku u posetu imenovanom sertifikacionom telu OTC 

 

Sednica Odbora direktora, 25.04.2013.

Dana 25. aprila 2013. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora ne kojoj je doneta sledeća odluka:

 • Odluka o  službenom putovanju generalnog direktora na CMC konferenciju u Kanadu

 

Sednica Odbora direktora, 05.04.2013.

Dana 05. aprila 2013. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora ne kojoj su donete sledeće odluke:

 • Za predsednika Odbora direktora društva je izabrana Branković Vujadinka
 • Za generalnog direktora društva je izabran Vladimir Vukašinović

 

Sednica Skupštine društva, 04.04.2013.

Dana 04. aprila 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)
 • Doneta je odluka o visini naknade za rad članova Odbora direktora
 • Imenovan je Odbor direktora u sastavu: Vladimir Vukašinović (izvršni direktor), Vujadinka Brankovi (neizvršni direktor), Branislav Ranđelović (neizvršni direktor)

 

Sednica Skupštine društva, 26.03.2013.

Dana 26. marta 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvojen je novi Poslovnik o radu Skupštine
 • Nikola Igić je izabran za predsednika Skupštine
 • Usvojen je izmenjen Osnivački akt koji je usklađen sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)
 • Usvojen je novi Statut društva usklađen sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)