Akreditacije i imenovanja

Akreditacije


Kvalitet a.d. je prva organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Od strane Akreditacionog tela Srbije Kvalitet a.d. je akreditovan:Ovlašćenje za overavanje taksimetara

Kvalitet a.d. je od Direkcije ze mere i dragocene metale ovlašćen za obavljanje poslova periodičnog i vanrednog overavanja taksimetara, u skladu sa članom 26. stav 6. "Pravilnika o merilima" (Službeni glasnik RS, broj 3/18):Ovlašćenja za ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja

Na osnovu dobijanja akreditacije juna 2015. za ispitne laboratorije u čijem je obimu i ispitivanje nivoa izlaganja ljudi električnim poljima niskih i visokih frekvencija (nejonizujuće zračenje - RA/TV predajnici, bazne stanice mobilne telefonije, mreže bežične komunikacije, radari), Kvalitet a.d. je 01.10.2015. na osnovu "Zakona o zastiti od nejonizujućih zračenja" ("Sl. glasnik RS", 36/2009) od strane Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobio Ovlašćenje za obavljanje sledećih poslova:Ovlašćenje za obavljanje homologacionih ispitivanja

Agencija za bezbednost saobraćaja je 14.04.2016. ovlastila “Kvalitet” a.d. Niš za obavljanje homologacionih ispitivanja u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti prema odredbama propisa UN Pravilnika br. 10/05 tj. E/ECE/324/Add.9/Rev.5−E/ECE/TRANS/505/Add.9/Rev.5, sa svim važečim izmenama i dopunama.Imenovanja

Kvalitet a.d. je imenovano telo sa jedinstvenim registracionim brojem И005.

Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 22.10.2013. godine imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:

Više o izdavanju Potvrda prema ovom Pravilniku možete naći na našoj stranici RiTT Potvrde.Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva rudarstva i energetike 14.12.2017. imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:Od strane Ministarstva privrede Kvalitet a.d. je imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:Ostala Rešenja ministarstava:Zatvori