Akreditacije i imenovanja

Akreditacije


Kvalitet a.d. je prva organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Od strane Akreditacionog tela Srbije Kvalitet a.d. je akreditovan:Ovlašćenja za ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja


Na osnovu dobijanja akreditacije juna 2015. za ispitne laboratorije u čijem je obimu i ispitivanje nivoa izlaganja ljudi električnim poljima niskih i visokih frekvencija (nejonizujuće zračenje - RA/TV predajnici, bazne stanice mobilne telefonije, mreže bežične komunikacije, radari), Kvalitet a.d. je 01.10.2015. na osnovu "Zakona o zastiti od nejonizujućih zračenja" ("Sl. glasnik RS", 36/2009) od strane Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobio Ovlašćenje za obavljanje sledećih poslova:Ovlašćenje za obavljanje homologacionih ispitivanja


Agencija za bezbednost saobraćaja je 14.04.2016. ovlastila “Kvalitet” a.d. Niš za obavljanje homologacionih ispitivanja u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti prema odredbama propisa UN Pravilnika br. 10/05 tj. E/ECE/324/Add.9/Rev.5−E/ECE/TRANS/505/Add.9/Rev.5, sa svim važečim izmenama i dopunama.Imenovanja


Kvalitet a.d. je imenovano telo sa jedinstvenim registracionim brojem И005.

Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 22.10.2013. godine imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:

Više o izdavanju Potvrda i Izjava prema ovom Pravilniku možete naći na našoj stranici RiTT Potvrde.

Od strane Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj (sadašnje Ministarstvo privrede) Kvalitet a.d. je imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:Dana 22. decembra 2014. doneto je i Rešenje o proširenju obima imenovanja prema Pravilniku o bezbednosti mašina na postupak izdavanja isprava o usaglašenosti za sve mašine iz Priloga 4 Pravilnika, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti, u skladu sa članom 10. stav 2. Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti, bez ponovnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti.Ostala Rešenja ministarstava: